مرور رده

سایر قوانین

مقررات مالي (مواد۵۱ تا ۵۳)

ماده‌ 51ـ هيأت‌ مديره‌ مكلف‌ است‌ تا اول‌ ديماه‌ هر سال‌ بودجه‌ كل‌ سازمان‌ را براي‌ سال‌ بعد تنظيم‌ و به‌ شوراي‌ عالي‌ سازمان‌ پيشنهاد نمايد. شوراي‌ عالي‌ سازمان‌ مكلف‌ است‌…

اركان و تشكيلات(مواد۱۲تا۲۷)

(مواد 12 تا 17 منسوخ گرديده است به توضيح ذيل ماده 17 رجوع شود) ماده 12ـ سازمان‌ كه‌ زير نظر وزير رفاه‌اجتماعي‌ اداره‌ مي‌شود داراي‌ شخصيت‌ حقوقي‌ و استقلال‌ مالي‌ و اداري‌…

تعاريف‌ – كليات‌(مواد۱تا۱۱)

ماده 1- به‌ منظور اجراء و تعميم‌ و گسترش‌ انواع‌ بيمه‌هاي‌ اجتماعي‌ و استقرار نظام‌ هماهنگ‌ و متناسب‌ با برنامه‌هاي‌ تأمين‌اجتماعي‌ سازمان‌ تأمين‌اجتماعي‌ كه‌ در اين‌ قانون‌…

‌قانون مسئوليت مدني‌مصوب ۷ ارديبهشت ۱۳۳۹ (‌كميسيون مشترك دادگستري مجلسين)

‌ماده 1 - هر كس بدون مجوز قانوني عمداً يا در نتيجه بي‌احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگر‌كه به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده…

باب دهم – ضمانت (مواد ۴۰۲ تا۴۱۱)

ماده 402 - ضامن وقتي حق داردازمضمون له تقاضانمايدكه بدوابه مديون اصلي رجوع كرده ودرصورت عدم وصول طلب به اورجوع نمايدكه بين طرفين (خواه ضمن قراردادمخصوص خواه درخودضمانت نامه…