مرور رده

سایر قوانین

تصویب نامه ۷۲۰۵۲ ت ۴۳۲ ه -مورخ ۷۳/۱۱/۳۰(آیین نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه از شمول موادی از قانون کار)

آیین نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیر تولیدی از شمول موادی از قانون کار