مرور رده

قانون كار و بخشنامه مرتبط

رأی وحدت رویه ۱۷-۲۰ مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۱(برگ تسویه حساب کارفرما با کارگر بدون سند پرداخت، کافی نیست)

دیوان عدالت اداری در رأی ایجاد رویه مقرر کرد در صورت اختلاف بین کارفرما و کارگر در پرداخت دستمزد و حقوق کارگر، صرف ارائه برگ تسویه حساب کافی نیست و کارفرما باید مستندات لازم جهت…

رأی شماره های ۷۲۶ ـ ۷۲۵ مورخ۹۶/۸/۲(حق سنوات به کارگری که ترک کار کرده هم تعلق میگیرد)

رأی شماره های ۷۲۶ ـ ۷۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض در آراء شعب دیوان عدالت اداری و تأیید آراء شعب ۱۹ و ۳۹ با عنوان تعلق حق سنوات به کارگری که ترک کار کرده است…

تصویب نامه ۷۲۰۵۲ ت ۴۳۲ ه -مورخ ۷۳/۱۱/۳۰(آیین نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه از شمول موادی از قانون کار)

آیین نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیر تولیدی از شمول موادی از قانون کار