مرور رده

قوانين عمومي

قانون مدني

مقدمه در انتشار و آثار و اجراء قوانين بطور عموم ماده 1 - قوانين بايد در ظرف سه روز از تاريخ توشيح به صحه ملوكانه منتشر شود .

‌قانون مسئوليت مدني‌مصوب ۷ ارديبهشت ۱۳۳۹ (‌كميسيون مشترك دادگستري مجلسين)

‌ماده 1 - هر كس بدون مجوز قانوني عمداً يا در نتيجه بي‌احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگر‌كه به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده…