مرور رده

آيين نامه ماليات ارزش افزوده

بخشنامه ۷۹۹۱ /۲۶۰/د مورخ ۹۱/۱۲/۲۳(تسريع درقطعيت ، وصول ماليات ابرازي، مطالبات جاري و معوق ماليات بر ارزش افزوده )

در اجراي دستور صريح مقام عالي وزارت موضوع نامه شماره 19389/م مورخ 18/10/1391 مبني بر برنامه ريزي جهت وصول معوقات مالياتي و نيز تأکيدات رئيس کل محترم سازمان متبوع در اين خصوص و با…

بخشنامه ۲۰۰/۲۶۴۲۱ مورخ ۹۱/۱۲/۲۷(تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره چهارم ( فصل زمستان ) سال ۱۳۹۱)

نظر به مصادف بودن مهلت تسلیم اظهارنامه دوره چهارم (فصل زمستان) سال ۱۳۹۱ با تعطیلات نوروز و با توجه به درخواست های مؤدیان محترم موضوع نظام مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم…

بخشنامه ۲۲۴۷۷/۲۰۰ مورخ ۹۱/۱۱/۱۵(دستورالعمل رسيدگي موضوع تبصره ۷ ماده ۱۷ قانون ماليات بر ارزش افزوده)

برابر مفاد تبصره «7» ماده (17) و ماده (40) قانون ماليات بر ارزش افزوده، ماليات و عوارض هايي که در موقع خريد کالاها و خدمات توسط شهرداريها و دهياريها براي انجام وظايف و خدمات…

رأی شماره ۶۶۴ مورخ ۹۱/۱۰/۱۱(ابطال ماده ۱۸ مصوبه شماره ۶۲۳۹/ش/ق ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر قم مبنی بر وضع ۳% عوارض حق…

هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه‌اي مبنی بر وضع عوارض بر درآمد (بموجب  ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده )حق‌النظاره خدمات مهندسی را غیرقانونی دانست و آن را ابطال کرد.

بخشنامه ۱۹۴۱۹/۲۰۰ مورخ ۹۱/۱۰/۲(اعلام بهاي فروش انواع خودروهاي توليد داخل و مجموع ارزش گمرکي و حقوق ورودي انواع خودروهاي…

در اجراي مواد 42 و 43 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/02/1387، بدينوسيله لوح فشرده (CD)‌ حاوي بهاي انواع خودروهاي توليد داخل و مجموع ارزش گمرکي و حقوق ورودي انواع خودروهاي…

بخشنامه /۲۶۰/۶۱۱۰د مورخ ۹۱/۹/۱۲(عدم شمول قانون ماليات بر ارزش افزوده بر واردات و عرضه ويتامين ها و مكمل هاي غذايي)

پيرو بخشنامه شماره 9155 مورخ 1390/07/05 در راستاي اجراي نظريه شماره 14284/79337 مورخ 1390/06/16 معاونت حقوقي رئيس جمهور، كه مقرر مي‌دارد: "ويتامين ها و مكمل هاي غذايي بنا به…

بخشنامه ۱۲۰۶۹/۲۰۰/ص مورخ ۹۱/۶/۱۸(دستورالعمل تشخيص ماليات و عوارض از طريـق علي الرأس موضوع ماده ۲۶ قانون ماليات بر ارزش…

در اجراي قسمت اخير ماده 26 قانون ماليات بر ارزش افزوده ،به  منظور رسيدگي به اظهارنامه يا بررسي ميزان معاملات براي تعيين مأخذ مشمول ماليات و عوارض ارزش افزوده (مبلغ فروش يا درآمد)…

بخشنامه ۴۷۹۷/۲۶۰/د مورخ ۹۱/۶/۱۵(وصول يا استرداد چک هاي دريافتي در رابطه با واردات ماشين آلات و تجهيزات خطوط توليد معاف…

توضیح سایت:بخشنامه مرتبط را اینجا ببینید. در اجراي قسمت اخير بخشنامه شماره 87305 مورخ 29/08/1387 سازمان امور مالياتي کشور مبني بر تهيه دستورالعمل وصول يا استرداد چک‌هاي…

بخشنامه ۴۴۴۰/۲۶۰/د مورخ ۹۱/۵/۱۵(پيگيري اقدامات به عمل آمده درخصوص دستورالعمل شماره ۱۹۳۱ مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۱ موضوع تحقق…

در راستاي پيگيري مصوبات دستورالعمل شماره 1931 مورخ 27/02/1391 معاون محترم (وقت) ماليات بر ارزش افزوده، موضوع تحقق برنامه عملياتي ارزش افزوده در سال 1391، با عنايت به پايان يافتن…

دانستني هاي مالياتي ( قسمت نوزدهم ) “وظايف و تكاليف قانوني موديان ماليات بر ارزش افزوده”

در مجموعه دانستني هاي مالياتي پيش در خصوص فعالان اقتصادي مشمول ماليات بر ارزش افزوده به تفصيل مطالبي را بازگو نموديم ، اينك در مجموعه حاضر بر آن هستيم تا در خصوص وظايف و تكاليف…

بخشنامه ۴۸۶۷/۲۰۰ مورخ ۹۱/۳/۸(قبول خود اظهاري دوره هاي پائيز سال۱۳۸۸لغايت تابستان سال۱۳۹۰ شرکتهاي تعاوني مصرف)

باتوجه به درخواست شماره1519مورخ17/10/1390اتحاديه تعاونيهاي مصرف محلي و پيرو بخشنامه شماره 14792/200مورخ 89/5/17موضوع رسيدگي به ماليات و عوارض ارزش افزوده شرکتهاي تعاوني مصرف بر…

دستورالعمل ۱۹۳۱ مورخ ۹۱/۲/۲۷(تحقق برنامه عملياتي ارزش افزوده در سال۱۳۹۱)

به منظور تحقق اهداف سازماني در سال1391 (از جمله برنامه عملياتي ‍‍،تحقق درآمدهاي مالياتي و توسعه و گسترش ماليات بر ارزش افروده)،ادارات کل امور مالياتي موظفند با استفاده مؤثر ار…

بخشنامه ۵۹۵ مورخ ۹۱/۱/۲۶ (تفاهم نامه نحوه اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده بين سازمان امور مالياتي و اتحاديه ها و شركت…

احتراما به پيوست تصوير صورتجلسه نحوه اجراي قانون ماليات برارزش افزوده در رابطه با اتحاديه ها و شركت هاي تعاوني توليدي و خدمات توليد كنندگان كه مورد تفاهم قرار گرفته است و با…

بخشنامه ۷۷۳ مورخ ۹۱/۱/۲۹(تسليم اظهارنامه دوره چهارم (زمستان) سال ۱۳۹۰ )

با عنايت به اينكه برابر مفاد مواد «10» و «21» قانون ماليات برارزش افزوده تسليم اظهارنامه‌هاي دوره زمستان سال 1390 اين نظام مالياتي در حال انجام است، ضروري است كليه ادارات كل امور…

بخشنامه ۲۹۶۱۶/۲۰۰ مورخ ۹۰/۱۲/۲۷(تسليم اظهارنامه مالياتي دوره چهارم (فصل زمستان) سال ۱۳۹۰)

. نظر به مصادف بودن مهلت تسليم اظهارنامه دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1390 با تعطيلات نوروز و با توجه به درخواست‌هاي مؤديان محترم موضوع نظام ماليات بر ارزش افزوده و به منظور…