مرور رده

آيين نامه ماليات ارزش افزوده

بخشنامه ۵۱۱/۹۳/۲۶۰ مورخ ۹۳/۴/۹(نحوه ثبت اظهارنامه و پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده)

با عنايت به اينکه ماليات بر ارزش افزوده بر پايه ماليات بر مصرف وضع گرديده و مؤديان مالياتي مکلف هستند ماليات و عوارض ارزش افزوده را از خريداران کالاها و خدمات نقداً وصول و برابر…

بخشنامه ۳۷/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۳/۱۳(عـدم شمـول قـانـون مـاليات بـر ارزش افـزوده بـر آگـهي هاي منتشره در روزنامه هاو نشريات)

با عنايت به نامه شماره 57783/10/د مورخ 9/9/1392 مشاور محترم رئيس حوزه رياست مجلس شوراي اسلامي(تصوير پيوست) و اطلاق حکم مطبوعات مندرج در بند 5 ماده 12قانون ماليات برارزش افزوده…

بخشنامه ۲۵/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۲/۳۱(ماليات بر ارزش افزوده صنف صنعت سنگ)

به منظور حل مشکلات مطروحه توسط صنف صنعت سنگ جلسه اي در تاريخ 27/2/1393 در دفتر وزير محترم امور اقتصادي و دارايي با حضور آقايان دکتر فولادگر و صرامي نمايندگان محترم اصفهان، آقاي…

بخشنامه ۲۳۴۶۶/۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۱۲/۲۴(تسليم اظهارنامه دوره چهارم فصل زمستان سال۹۲)

نظر به مصادف بودن مهلت تسليم اظهارنامه دوره چهارم(فصل زمستان)سال 1392 با تعطيلات نوروز و با توجه به درخواست هاي مؤديان محترم موضوع نظام ماليات بر ارزش افزوده و به منظور تکريم…

بخشنامه ۴۹۱۳/۲۶۰/د مورخ ۹۲/۱۱/۱۴(معافيت روغن نباتي خام (تصفيه نشده ) از شمول قانون ماليات بر ارزش افزوده)

به پيوست نظريه شماره 67767/17075 مورخ 09/05/1392سرپرست محترم امور هماهنگي و رفع اختلافات حقوقي دستگاه هاي اجرايي رياست جمهوري (تصوير پيوست) درخصوص روغن نباتي تصفيه نشده، که به…

بخشنامه ۱۹۴۸۶/۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۱۱/۶(صدور برگ ماليات قطعي عملکرد سال ۱۳۹۱ صاحبان مشاغل)

به منظور تکريم صاحبان مشاغل موضوع بند(ج) ماده 95 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 که نسبت به تسليم اظهارنامه مالياتي عملکرد سال 1391 خود در موعد مقرر قانوني اقدام…

بخشنامه ۴۶۹۷/۲۶۰/د مورخ ۹۲/۱۱/۱(راستي آزمايي ثبت‌نام نهايي مؤديان در نظام ماليات بر ارزش افزوده)

نظر به اينکه برخي از اشخاص با هويت ونشاني غير واقعي در سامانه ماليات بر ارزش افزوده ثبت‌نام نموده و با صدور صورتحساب غير واقعي فروش، اقدام به ايجاد اعتبار واهي براي برخي از…

داﻧﺴﺘﻨﻲ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ (ﻗﺴﻤﺖ ﻫﻔﺪﻫﻢ)ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻛﻠﻲ در ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده

ﺑﻪ ﮔﺰارش رﺳﺎﻧﻪ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ اﻳﺮان، در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داﻧﺴﺘﻨﻲ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ، ﻛﻠﻴﺎﺗﻲ از ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ وﻣﻔﻬﻮم ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﻳﺪ. در اداﻣﻪ ﺳﻌﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻌﺎرﻳﻒ و ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲ…

بخشنامه ۱۷۳۱۲/۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۱۰/۴(اعلام بهاي فروش انواع خودروهاي توليد داخل و مجموع ارزش گمرکي و حقوق ورودي انواع…

در اجراي مواد 42 و 43 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/02/1387، بدينوسيله لوح فشرده (CD)‌ حاوي بهاي فروش انواع خودروهاي توليد داخل و مجموع ارزش گمرکي و حقوق ورودي انواع…

بخشنامه ۱۷۳۱۲/۲۰ مورخ ۹۲/۱۰/۴ (اعلام بهاي فروش انواع خودروهاي توليد داخل و مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي انواع خودروهاي…

در اجراي مواد 42 و43 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/02/1387 ، بدينوسيله فايل حاوي بهاي فروش انواع خودروهاي توليد داخل و مجموع ارزش گمركي و حقوق ورودي انواع خودروهاي وارداتي…

بخشنامه ۱۵۳۳۲ /۲۰۰ مورخ ۹۲/۸/۲۹(چگونگي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده در خصوص خدمات حمل و نقل دريايي بار)

توضیح سایت: بخشنامه مرتبط و جدید دراین خصوص را اینجا ببینید. نظر به اينکه در درخصوص شمول قانون ماليات بر ارزش افزوده، نسبت به خدمات حمل و نقل بين المللي دريايي بار سوالات و…

بخشنامه ۳۳۷۶/۲۶۰/د مورخ ۹۲/۸/۶(عدم شمول قانون ماليات بر ارزش افزوده بر واردات وعرضه ويتامين ها ومکمل هاي غذايي)

پيرو بخشنامه شماره 2685 مورخ 6/7/92 ،در راستاي اجراي نظريه شماره 79337/14284مورخ 16/6/1390معاونت حقوقي رئيس جمهور،که مقرر مي دارد:«‌ويتامين‌ها و مکمل هاي غذايي بنا به فهرستي که…

بخشنامه ۳۵۲۶/۲۶۰/د مورخ ۹۲/۸/۱۵(بررسي عملکرد بخش ماليات بر ارزش افزوده ادارات کل امور مالياتي)

با عنايت به اينکه اجراي کامل قانون ماليات بر ارزش افزوده ومآلاًتحقق اهداف برنامه عملياتي سازمان دراين بخش، اولويتهاي اصلي و مهم اين معاونت را تشکيل مي دهد و انجام اين امر مستلزم…

بخشنامه ۲۷۹۱/۲۶۰/د مورخ ۹۲/۷/۹(تفويض اختيار تقسيط و بخشودگي جرايم ارزش افزوده)

جناب آقاي زارعي مدير کل محترم  وصول و اجراء امور مالياتي شهر تهران سلام عليکم با توجه به تفويض اختيار شماره 6631/200 مورخ 31/03/91 رئيس کل محترم سازمان و پيرو تفويض اختيار…

بخشنامه ۲۶۸۵/۲۶۰/د مورخ ۹۲/۷/۶(عدم شمول قانون ماليات بر ارزش افزوده بر واردات وعرضه ويتامين‌ها و مکمل‌هاي غذايي)

 پيرو بخشنامه شماره 517 مورخ 15/5/1392،در راستاي اجراي نظريه شماره 79337/14284 مورخ 16/6/1390 معاونت حقوقي رئيس جمهور،که مقررمي دارد:«‌ويتامين‌ها ومکمل هاي غذايي بنا به فهرستي که…

بخشنامه ۹۱۲۲/۲۰۰ مورخ ۹۲/۵/۲۰(موافقت با اعمال ماده ۲۸ قانون ديوان عدالت اداري و لغو دستور موقت شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۱۲۲۶…

جناب آقاي خسروي رياست محترم اتحاديه صنف مشاوران املاك تهران سلام عليكم احتراما، به پيوست تصوير نامه شماره 920631 مورخ 16/5/1392 شعبه 14 ديوان عدالت اداري منضم به صورتجلسه مورخ…

بخشنامه ۱۴۳۶ /۲۶۰/د مورخ ۹۲/۴/۱۷(عدم شمول قانون ماليات بر ارزش افزوده بر واردات و عرضه ويتامين ها و مکمل هاي غذايي)

 پیرو بخشنامه شماره 517 مورخ 15/02/1391، در راستای اجرای نظریه شماره 79337/14284 مورخ 16/06/1390 معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور مقرر می دارد:«ویتامین ها و مکمل های غذایی بنا به…

بخشنامه ۵۱۷/۲۶۰/د مورخ ۹۲/۲/۱۵(عدم شمول قانون ماليات بر ارزش افزوده بر واردات و عرضه ويتامين ها و مکمل هاي غذايي)

پيرو بخشنامه شماره 6110 مورخ 12/09/1391، در راستاي اجراي نظريه شماره 79337/14284 مورخ 16/06/1390 معاونت محترم حقوقي رئيس جمهور که مقرر مي‌دارد: