مرور رده

تازه های امور مالیاتی

بخشنامه ۵۰/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۴/۲۴(اصلاحيه ضوابط اجرايي موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالياتهاي مستقيم)

به پيوست اصلاحيه ضوابط اجرايي موضوع ماده 172 قانون مالياتهاي مستقيم منضم به نامه شماره 385/100 مورخ 16/4/1393 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي مبني بر الحاق يک تبصره به بند(2) و…

بخشنامه ۵۲۱/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۴/۲۴( نحوه استرداد موقت ماليات و عوارض ارزش فزوده، موضوع جزء(۴) بند (الف) تبصره(۱۰) قانون…

در اجراي جزء (4) بند (الف) تبصره (10) قانون بودجه سال 1393 کل کشور که مقرر مي دارد"سازمان امور مالياتي و ادارات تابعه در استان ها مکلفند ماليات بر ارزش افزوده اخذ شده از…

دادنامه ۴۴ مورخ ۹۳/۴/۱۷( ابطال بندهایي از بخشنامه ۱۳۲۶۹ مورخ ۲۵/۷/۸۴ سازمان امور مالیاتی کل کشور)

 علی رغم صراحت شفافیت تبصره یک ماده 272 قانون مالیات های مستقیم ، ادارات امور مالیاتی بر اساس بخشنامه فوق الذکر از پذیرش گزارش حسابرسی بدون رسیدگی خودداری می نمایند لذا بند 2/7…

بخشنامه ۵۱۵/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۴/۱۱( اجراي مقررات ماده ۱۵۸ قانون مالياتهاي مستقيم براي درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد…

پيرو دستورالعمل شماره 506/93/200 مورخ 19/3/1393 موضوع خوداظهاري درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال 1392 صاحبان مشاغل موضوع ماد 95 قانون مالياتهاي مستقيم(اصلاحي 27/11/80) در…

بخشنامه ۵۱۶/۹۳/۲۶۰ مورخ ۹۳/۴/۱۴(نحوه ثبت اظهارنامه و پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده)

پيرو دستورالعمل شماره 511/93/260 مورخ 09/04/1393 در خصوص مؤدياني که داراي شرايط کاملاً استثنايي هستند همانند پيمانکاران دستگاه هاي اجرايي و ساير موارد مشابه که مطالبات خود را در…

بخشنامه ۵۱۱/۹۳/۲۶۰ مورخ ۹۳/۴/۹(نحوه ثبت اظهارنامه و پرداخت ماليات و عوارض ارزش افزوده)

با عنايت به اينکه ماليات بر ارزش افزوده بر پايه ماليات بر مصرف وضع گرديده و مؤديان مالياتي مکلف هستند ماليات و عوارض ارزش افزوده را از خريداران کالاها و خدمات نقداً وصول و برابر…

بخشنامه ۴۶/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۴/۹(نرخ ماليات بردرآمد حقوق اعضاي هيأت علمي و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي و شهرداري ها)

نظر به اينکه در خصوص نرخ ماليات بر درآمد حقوق اعضاي هيأت علمي و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي وهمچنين کارکنان شهرداري ها و مؤسسات وابسته به آنها از سال 1388لغايت حال سؤالاتي مطرح…

بخشنامه ۵۱۳/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۴/۹(تمديد مهلت ارسال فهرست اطلاعات معاملات فصلي کليه فصول سال هاي ۱۳۹۱و ۱۳۹۲و فصل بهار سال…

پيرو بند 1-5 دستورالعمل شماره 24468/200/ص مورخ 27/10/1390 و دستورالعمل تمديد شماره 502/93/200 مورخ 14/02/1393 در خصوص مهلت ارسال اطلاعات معاملات فصلي موضوع ماده 169 مکرر قانون…

بخشنامه ۴۰/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۳/۲۶( تلقي مؤسسات اعتباري غيربانکي داراي مجوز از بانک مرکزي از مصاديق بند ۱۸ ماده ۱۴۸)

به پيوست تصوير تصويب نامه شماره 28610/ت 50343هـ مورخ 18/3/1393 هيأت محترم وزيران دراجراي مقررات ماده 147 قانون مالياتهاي مستقيم که در ويژه نامه شماره 687 مورخ 25/3/1393 روزنامه…

بخشنامه ۵۰۸/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۳/۲۰(دستورالعمل اجرايي طرح خوداظهاري عملکرد سال ۱۳۹۲بخش املاک اجاري اعم از مسکوني،تجاري،…

پيرو آگهي منتشره در نيمه اول سال 1392، در اجراي مقررات ماده 158 قانون مالياتهاي مستقيمو درراستاي گسترش فرهنگ خوداظهاري ماليات بر پايه جلب اعتماد عمومي و با هدف بهبود روشهاي…

بخشنامه ۵۰۶/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۳/۱۹(دستورالعمل خوداظهاري در اجراي مقررات ماده ۱۵۸ ق.م.م براي درآمد مشمول ماليات و ماليات…

بنا به اختيار حاصل از ماده 158 قانون مالياتهاي مستقيم و با عنايت به آگهي منتشره در نيمه اول سال 1392 و در جهت اجراي مطلوبتر عدالت مالياتي،استفاده بهينه از منابع و توسعه و ترويج…

بخشنامه ۳۷/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۳/۱۳(عـدم شمـول قـانـون مـاليات بـر ارزش افـزوده بـر آگـهي هاي منتشره در روزنامه هاو نشريات)

با عنايت به نامه شماره 57783/10/د مورخ 9/9/1392 مشاور محترم رئيس حوزه رياست مجلس شوراي اسلامي(تصوير پيوست) و اطلاق حکم مطبوعات مندرج در بند 5 ماده 12قانون ماليات برارزش افزوده…

بخشنامه ۳۶/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۳/۱۲(الحاق مواد ۲۹ مکرر و ۳۴ مکرر به آيين نامه اجرايي موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالياتهاي مستقيم)

بر اساس پيشنهاد شماره 1865/200 مورخ 7/2/1393 سازمان امور مالياتي کشور و موافقت وزير محترم امور اقتصادي و دارايي، مواد 29 مکرر و 34 مکرر به آيين نامه اجرايي موضوع ماده 219 قانون…

بخشنامه ۳۳/۹۳/۲۳۰ مورخ ۹۳/۳/۱۱(اصلاح آيين نامه اجرايي جزء (ب) بند ۷۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰کل کشور)

پيرو بخشنامه هاي شماره 35962/230/د مورخ 5/10/1390 و 22497/230/د مورخ 12/8/1392، به پيوست تصويب نامه شماره 23754/ت50110 هـ مورخ 4/3/1393 هيات محترم وزيران در خصوص اصلاح آيين نامه…

بخشنامه ۳۱/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۳/۷(نحوه ممنوع الخروج نمودن بدهکاران مالياتي)

پـيـرو بـخـشنـامه شماره 11660/230/د مورخ 30/4/1392در خصوص ممنوع الخروج نمودن بدهکاران مالياتي، از آنجا که ممنوع الخروجي بدهکاران مالياتي از کشور، محروم کردن آنان از حقوق اجتماعي…

بخشنامه ۲۴/۹۳/۲۳۰ مورخ ۹۳/۲/۳۱(مبداء احتساب جريمه موضوع ماده ۱۹۰ قانون مالياتهاي مستقيم در مورد درآمدهاي کتمان شده…

باتوجه به ابهامات مطرح شده درخصوص مبداء محاسبه جريمه موضوع ماده 190 قانون مالياتهاي مستقيم نسبت به ماليات درآمدهاي کتمان شده، بدينوسيله به اطلاع مي رساند: