مرور رده

آيین نامه هاي قانون مالیاتها

بخشنامه۱۳۸۰/۴۲۹۸/۲۱۱ م۸۱/۷/۷(آيين نامه اجرايي مقررات بند (ه) جزء ۲ ماده ۱۴۸)

آئين نامه اجرايي مقررات بند" هـ "جزء (2) ماده 148 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 که در تاريخ 31/6/1381 به تصويب وزير محترم امور اقتصادي و دارائي رسيده است جهت اجراء…

بخشنامه ۹۰۶۰/۲۱۰ مورخ۸۷/۲/۸(افزايش نصاب هزينه سفر وفوق العاده ماموريت مديران موضوع جزء ب بند ۲ ماده ۱۴۸ قانون مالياتها)

تصويب نامه شماره 3286/ت38929ک مورخ 19/1/87 وزيران عضو کميسيون اقتصاد موضوع اصل 138 قانون اساسي در خصوص افزايش نصاب هزينه سفر وفوق العاده مسافرت مديران، بازرسان وکارکنان به خارج از…

بخشنامه ۱۷۲۴/۲۳۲/۶۵۳۲۷ م ۸۷/۷/۸(تبصره۲ماده ۵ آئين نامه اجرايي تبصره ۴ قانون استفاده ازخدمات تخصصي وحرفه اي حسابداران…

در اجراي تبصره 2 ماده 5 اصلاحي آئين نامه اجرائي تبصره 4 ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي وحرفه اي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي بدينوسيله مقرر مي دارد: 1- در…

بخشنامه ۲۱۰/۵۴۴۱ مورخ۸۹/۳/۱( برخی از احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور)

احکام مالیاتی قانون بودجه سال1389 کل کشور به شرح زیر جهت اطلاع و اقدام لازم ابلاغ می گردد : جزء "ز" بند 4- کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این بند از جمله تبصره (38)…

بخشنامه ۱۵۰۳۱/۲۰۱/۶۵۰۵۳م۸۸/۸/۳۰(ارجاع پرونده هاي مالياتي به هيأت حل اختلاف مالياتي تجديد نظر که آراء بدوي آنها در فرم…

به رغم آنکه در ارتباط با قانون الحاق يک ماده به عنوان ماده 247 به قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 20/2/1388 مجلس شوراي اسلامي و احياء و برقراري مجدد هيأت هاي حل اختلاف مالياتي…

بخشنامه۱۹۸۲۳/۴۲۷۵/۲۱۱م۱۱/۱۱/۸۴(مالیات حمل و نقل وسائط نقلیه خودمالک +ابطال آن)

نظر به اينکه ادارات امور مالياتي طي سنوات بعد از اصلاحيه مصوب 27/11/1380درآمدمشمول ماليات اشخاص حقيقي دارنده وسائط نقليه عمومي را در هر سال با ستناد تبصره 5 اصلاحي ماده 100قانون…

بخشنامه۶۷۹۸/۲۱۰م۱۱/۳/۸۹(ارسال رأی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۶۶۸ درباره منشاء برخورداری از ماده ۱۳۲)

به پيوست تصوير رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره 668 مورخ 23/9/88 مبني بر « صرف ابطال پروانه بهره برداري سابق و صدور پروانه بهره برداري جديد براي مؤدي بدون…

بخشنامه۱۴۳۴۶/۲۱۰م۱۱/۵/۸۹(ابطال مفاد بندهای ۲و۳ ماده ۳۳ آئین نامه اجرائی ماده ۲۱۹ ق.م.م)

به پيوست تصوير رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره 456 مورخ 25/5/88 که متضمن ابطال مفاد بندهاي 2و 3 ماده 33 آئين نامه اجرايي موضوع ماده 219 قانون مالياتهاي مستقيم…

بخشنامه ۱۸۸۷۱م۲۶/۱۰/۸۴(مسئولیت مدیران شخص حقوقی منحله(ماده ۱۹۸و ۲۰۲)+دادنامه۷۳۶)

توضيح سايت: اين بخشنامه داراي راي ديوان عدالت اداري مرتبط است. گـرچـه در بـخـشنامـه شـمـاره 11425/11150/210مـورخ 21/6/1384 که در رابـطه با احـکام  مـواد 198و202 قـانون…

بخشنامه ۲۱۰/۱۹۴۸۷م۸۹/۶/۳۱(ابطال بخشنامه ۵۹۶۵۷مربوط به ماليات قراردادهاي خريد و اجرا)

به پيوست رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره 196-197-212 مورخ 18/5/1389 مبني بر ابطال مفاد بخشنامه شماره 59657 مورخ 20/6/1387 رئيس کل محترم سازمان امور مالياتي…

بخشنامه ۲۱۰/۵۴۸۲۹ م ۸۸/۵/۳۱(فهرست مناطق کمترتوسعه يافته موضوع ماده۱۳۲ و ۹۲قانون مالياتها)

تصوير تصويب نامه شماره 76254/ت36095هـ مورخ 10/4/88 هيأت محترم وزيران منضم به فهرست مناطق کمتر توسعه يافته در امور حمايتي با توجه به جزء(ب) بند(1) تصويب نامه مذکور، در خصوص…

بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰مورخ ۸۴/۷/۲۷(در خصوص فصل ماليات بردرآمد املاک)

پيرو بخشنامه شماره 11823 مورخ 30/6/1384 مربوط به فصل ماليات بر ارث ، اينک بخشنامه راجع به فصل ماليات بردرآمد املاک قانون مالياتهاي مستقيم به ضميمه ابلاغ مي گردد. لازم است ماموران و…

بخشنامه ۱۰۳۷۸ /۱۹۰۸/۲۱۱ م ۸۴/۶/۱(نرخ ماليات حقوق اعضاي هيأت علمي وکادر دانشگاهي)

چون در مورد نرخ محاسبه ماليات بردرآمد حقوق اعضاء هيات علمي و کادر اداري دانشگاهها و موسسات آموزش عالي غير انتفاعي سوالاتي مطرح شده است لذا بمنظور رفع ابهام و اتخاذ رويه متذکر…

بخشنامه ۸۷۶/۲۱۱/۳۱۲۰۹م۸۱/۵/۳۰(درموردنرخ ماليات حقوق کارکنان سازمانهاي دولتي که مشمول ماده نظام هماهنگ مصوب ۷۰/۶/۱۳نمي…

چون در مورد نرخ محاسبه ماليات بردرآمد حقوق کارکنان برخي از سازمانهاي دولتي که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 12/6/1370 نمي باشند سئوالاتي مطرح شده است ، لذا…

بخشنامه ۷۳۵۱۶/۲۰۰م۸۸/۱۱/۱۹(احکام مالياتي قانون توسعه ابزارهاونهادهاي مالي جديدبه منظور تسهيل اجراء سياستهاي کلي اصل چهل…

مواردي از مقررات قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراء سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي مصوب 25/9/1388 مجلس شوراي اسلامي که طي نامه شماره 18902 مورخ…

بخشنامه ۵۰۱۲۹/۲۱۰م۸۸/۴/۱۰(قانون الحاق يک ماده به عنوان ماده۲۴۷به قانون مالياتهاي مستقيم)

قانون الحاق يک ماده به عنوان ماده 247 به قانون مالياتهاي مستقيم مـصـوب اسـفنـد مـاه 1366 و اصـلاحـات بعـدي آن کـه در جـلسـه مـورخ 20/2/1388 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ…