مرور رده

آيین نامه هاي قانون مالیاتها

بخشنامه شماره ۲۲۹۴۶/ ۱۸۹۷/۲۱۱ مورخ ۱۴/۰۶/۱۳۸۵ (عدم شمول ماليات ۵ %‌به موارد غير مصرح در ماده ۱۰۴ ق م م )

چون در خصوص مصاديق و موارد مندرج در ماده 104 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/80 ، از جمله عبارت هر گونه حق الزحمه يا کارمزد ارائه خدمات .... ، سوالات متعددي مطرح گرديده…

بخشنامه شماره ۳۵۳۲۰/۷۸۵/۲۳۲ مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۸۷ (موضوع بخشودگي جرائم ماده ۱۹۷ ق.م.م )

مديرکل مالياتي استان....... رئيس امور مالياتي شهر و استان تهران پيرو تفويض اختيار به عمل آمده در ارتباط با بخشودگي قسمتي از جرائم مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم در اجراي مقررات…

دادنامه شماره ۱۰۶ مورخ ۹۰/۳/۲(ابطال بخشنامه شماره ۴۶۳۷۸ مورخ ۲۶/۹/۷۷ معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی)

شاکی به موجب دادخواست تقدیمی، ابطال بخشنامه شماره 46378 مورخ 26/9/1377 معاون درآمدهای مالیاتی وقت وزارت امور اقتصادی و دارایی را خواستار و در توضیح و تبیین خواسته اشعار داشته است…

دانستني هاي مالياتي (قسمت يازدهم) نکات اساسي درخصوص ماليات بر درآمد اتفاقي

به گزارش رسانه مالياتي ايران، در اين بخش از سلسله دانستني ها سعي خواهيم کرد شما موديان محترم را با مواد مربوط به درآمدهاي اتفاقي قانون ماليات هاي مستقيم آشنا نمائيم.

بخشنامه۲۰۰/۵۸۲۱ مورخ ۹۰/۳/۱۰ (معافيت ماليات بردرآمد حقوق سال ۹۰ )

بنا به حكم ماده 52 قانون برنامه پنجم توسعه ، «سقف معافيت مالياتي موضوع مواد 84 و 85 قانون مالياتهادر طول برنامه هر ساله در بودجه سنواتي تعيين مي شود. همچنين در ماده (85) قانون…

بخشنامه ۵۹۸۹/۲۳۰/د مورخ۹۰/۲/۲۸(نقل و انتقال املاک مورد وثيقه موضوع ماده ۱۶۰ قانون مالياتهاي مستقيم)

به قرار اطلاع برخي از واحدهـاي مالياتي مفـاد بـخشنـامه هاي شماره 6970/187/5/30 مورخ 16/2/1368، 26972/2464/5/30 مورخ 24/6/1369 و 43694 مورخ 11/10/1376 مـعاون وقـت درآمـدهـاي…

بخشنامه ۲۱۰/۳۱۷۵مورخ ۹۰/۲/۱۳(احتساب وجوه موضوع بند (ز)تبصره(۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور توسط شرکتهاي بيمه تجاري به…

تصوير تصويب نامه شماره 3869/ت46126ک مورخ 14/1/1390 وزيران محترم عضو کميسيون اقتصاد مبني بر «ده درصد (10%) از حق بيمه شخص ثالث،سرنشين و مازاد دريافتي مصوب تا مبلغ يک هزار ميليارد…

بخشنامه ۲۰۰/۲۸۰۵ مورخ ۹۰/۲/۱۱(برخي از احکام مالياتي قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران)

برخي احکام مالياتي قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394-1390)مندرج در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران شماره 19204مورخ14/11/1389 جهت اطلاع و بهره برداري ابلاغ…

بخشنامه ۱۳۳۸۳/۲۰۰ مورخ ۹۰/۵/۲۴(ابلاغ راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه ۸ مورخ ۹۰/۱/۲۲ )

به پيوست تصوير رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره ( 8 ) مورخ 22/1/1390 مبني بر استواري حکم ماده ( 5 ) آيين نامه اجرايي موضوع تبصره 3 ماده 139 قانون مالياتهاي…

دانستني هاي مالياتي (قسمت هشتم)نكات اساسي در خصوص ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي

به گزارش رسانه مالياتي ايران، موديان مالياتي جهت بهره مندي از تسهيلات و مزاياي در نظرگرفته شده در قانون ، موظف به انجام تكاليف قانوني هستند زيرا عدم رعايت تكاليف فوق موجب تعلق…

بخشنامه ۴۵۳۰/۲۱۰ مورخ ۹۰/۲/۲۷(ابلاغ دادنامه ۶۱۵ مورخ ۸۹/۱۲/۲۳موضوع ابطال بند ز بخشنامه شماره۱۳۵۳۰ مورخ ۲۷/۷/۱۳۸۴ سازمان…

به پيوست تصوير رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره 615 مندرج در روزنامه رسمي شماره 19254 مورخ 22/1/1390 مبني بر اينکه:

بخشنامه ۲۱۰/۸۶۷۸ مورخ ۸۸/۱/۳۰(ابلاغ قانون اصلاح موادي از قانون مدني – سهم ارث زوجه)

به پيوست تصوير قانون اصلاح موادي از قانون مدني، در خصوص اصلاح مادتين 946 و 948 و حذف ماده 947 قانون مدني مصوب 18/2/1307 که در جلسه علني روز يکشنبه مورخ 6/11/1387 به تصويب مجلس…

بخشنامه ۲۱۰/۲۰ مورخ ۹۰/۱/۷(ابلاغ رأي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره ۳۳۰- تضمين جرايم دوران تقسيط)

  به پيوست تصوير رأي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره 330 مورخ 10/8/89 که در اجراي ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 نسبت به ابطال بخشنامه شماره…