مرور رده

آيین نامه هاي قانون مالیاتها

بخشنامه ۱۴۹۰۵ /۳۷۰۸/۱۶۷۱/۲۳۲ مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۸۳ ( اضافه نمودن هزينه هاي سهم معاف به در آمدمشمول ماليات )

حسب اطلاع واصله ، بانکها و موسسات اعتباري غيربانکي از محل سپرده هاي مردمي و يا وامهاي بين بانکي و همچنين ساير اشخاص حقوقي از محل منابع مالي خود اقدام به خريد اوراق مشارکت و سهام…

بخشنامه ۵۴/۸۸۲۹۱ مورخ ۹۰/۵/۱۵(آيين نامه تمرکز وجوه درآمد و سپـرده موضوع ماده (۴۳) قانون محاسـبات عمـومي کشور)

سازمان امور اقتصادي و دارايي استان ذيحسابي و اداره کل امور مالي ذيحسابي  بر اساس پيشنهاد مورخ 7/4/1390 معاونت نظارت مالي و خزانه داري کل کشور ، پيرو بخشنامه شماره 25881 مورخ…

بخشنامه شماره ۱۱۵۴۴/۲۰۰ مورخ ۱۲/۵/۱۳۹۰ تمديد مهلت مندرج در جزء ( ۲ ) بند « ج » دستورالعمل شماره ۵۱۱۷/۲۰۰ مورخ ۲/۳/۱۳۹۰

پيرو بخشنامه شماره 8948/200/ص مورخ 15/4/1390 موضوع دستورالعمل شماره 5117/200 مورخ 2/3/1390 موضوع خود اظهاري در اجراي مقررات ماده (158 ) قانون ماليات هاي مستقيم براي درآمد مشمول…

دانستني هاي مالياتي (قسمت سيزدهم) اهم نکات در نگهداري و تحرير دفاتر قانوني

توضيح سايت: آيين نامه جديد را اينجا  دريافت نمائيد. به گزارش رسانه مالياتي ايران، در اين قسمت از مجموعه دانستني هاي مالياتي به آيين نامه اي مي پردازيم که در خصوص روش هاي…

بخشنامه شماره ۹۵۶۲/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۰/۰۴/۲۱(تعيين مدت اعتبار احکام نمايندگان بند هاي ۲ و ۳ ماده ۲۴۴ ق.م.م)

بنا به اختيارات حاصل از ماده 219 و تبصره 2 ماده 244 قانون مالياتهاي مستقيم ( اصلاحيه 27/11/1380 ) در راستاي حصول اطمينان از حسن جريان امور هيات هاي اختلاف مالياتي و رسميت جلسات ،…

بخشنامه ۱۱۲۱۰/۲۰۰مورخ ۹۰/۵/۱۰(ابلاغ جدول ضرائب تشخيص درآمد مشمول ماليات عملکرد سال ۱۳۸۹)

در اجراي بند(ب) ماده 154 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه سال 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن، به پيوست يک عدد لوح فشرده(CD) مجموعه ضرايب مالياتي عملکرد سال 1389 حوزه تهران مصوب…

بخشنامه ۱۱۷۳۷/۲۳۰/د مورخ ۹۰/۴/۱۹(دريافت اظهارنامه ها به صورت الکترونيکي و کاغذي)

به قرار اطلاع بـرخي از واحـدهـاي مـالياتي از ارائـه اظهـارنامـه کـاغـذي بـه مـوديان محـترم مـالـياتـي کـه قـادر بـه ارسـال اظـهارنـامه الکترونيکي نمي باشند خودداري ورزيده که اين…

بخشنامه ۱۱۱۲۷/۲۳۰/د مورخ ۹۰/۴/۱۴(دستورالعمل خوداظهاري اعضاي سازمان نظام پزشکي کشور در اجراي ماده ۱۵۸ قانون مالياتهاي…

به پيوست دستورالعمل خوداظهاري درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال 1389 اعضاي سازمان نظام پزشکي کشور در اجراي مقررات ماده 158 قانون مالياتهاي مستقيم جهت اجرا ارسال مي گردد.

بخشنامه ۸۷۹۶/۲۰۰/ص مورخ ۹۰/۴/۱۴(ابلاغ صورتجلسه جلسه مورخ ۸/۱۰/۱۳۸۹ شوراي عالي مالياتي)

به پيوست تصوير صورتجلسه شماره 17293- 201 مورخ 27/10/1389 شـوراي عـالي مـالياتـي راجـع بـه تعـييـن تکـليف واحـدهـاي وصول و اجراء ادارات امور مالياتي در مواجهه با آن گروه از بدهکاران…

بخشنامه ۹۶۵۸/۲۰۰مورخ ۹۰/۴/۲۲(الزام ناشران اوراق بهادار به ثبت اوراق در نزد سازمان بورس و اوراق بهادار)

در اجراي بند الف ماده 99 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران(1394- 1390) مصوب 15/10/1389 که از ابتداي سال 1390 لازم الاجرا مي باشد کليه اشخاصي که تاکنون نسبت به انتشار…

دستورالعمل شماره ۲۰۰/۵۱۱۷ مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۰۲(خود اظهاری در اجرای مقررات ماده ۱۵۸ ق . م . م برای درآمد مشمول مالیات و مالیات…

بنا به اختیار حاصل از ماده 158 ق . م .م ، با عنایت به آگهی منتشره در نیمه اول سال 1389 ودر جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی ، استفاده بهینه از منابع ، توسعه و ترویج فرهنگ خود اظهاری…

بخشنامه ۶۹۷۱۳۹۰/۳/۲۴۸/۲۰۰/ص مورخ ۹۰/۳/۲۴(اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي موضوع ماده ۲۱۸ قانون ماليات‌هاي مستقيم)

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور به پيوست يك نسخه از اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي موضوع ماده 218 قانون ماليات‌هاي مستقيم، كه در تاريخ 23/3/1390 در 64 ماده و 25 تبصره به تصويب وزراي…

بخشنامه ۷۹۵۱/۲۰۰مورخ ۹۰/۴/۶(اصـلاح سقـف پـذيرش نـرخ سـود تسهيلات خارجي به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي)

پـيـرو بـخـشـنامـه شماره 24831/2125 مورخ 27/6/85، با توجه به مـوافـقت وزيـر مـحـترم امـور اقـتصـادي و دارايـي هامـش نـامـه شماره 3893/200-21- 3754 مورخ 21/2/90 و در اجراي تبصره…

بخشنامه ۹۲۳۸/۲۲۰/دمورخ ۹۰/۳/۲۹(ابلاغ فرم گواهي پرداخت ماليات بر درآمد مشاغل وسايط نقليه عمومي)

در اجراي بند (ج) ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و تصويبنامه شماره 61116/42401 مورخ 18/03/1389 وزيران محترم عضو کارگروه توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت…

بخشنامه شماره ۱۲۹۰۴/۶۷۰۹/۲۱۱ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۸۲ (نحوه تهيه صورت خلاصه درآمد وهزينه اشخاص بند ج ماده ۹۵)

ضوابط اجرايي مشمولين بند(ج) ماده 95اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 27/11/1380 به انضمام فرم هاي شماره يک و دو در خصوص نحوه تهيه صورتهاي خلاصه درآمد و هزينه ماهانه و صورت خلاصه…

دستور العمل شماره۲۹۴۲/۲۰۰/ص مورخ۹۰/۲/۱۱(اظهارنامه مالياتي عملکرد ۱۳۸۹ اشخاص حقوقي، صاحبان مشاغل،اجاره املاک)

در راستاي ساده سازي فرآيندهاي مالياتي و تکريم ارباب رجوع اظهارنامه هاي مالياتي عملکرد 1389 مؤديان اشخاص حقوقي،اشخاص حقيقي صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 و اجاره املاک موضوع ماده 80…

بخشنامه شماره ۱۴۰۲۳/ ۱۳۱۱/۲۱۱ مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۸۵ ( استهلاک زيان سنواتي )

نظر به اينکه در خصوص استهلاک زيان ابراز شده اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع بند 12 ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم براي سالهاي قبل و بعد از اصلاحيه مصوب 27/11/80 ابهاماتي از سوي بعضي…