مرور رده

آيین نامه هاي قانون مالیاتها

بخشنامه ۱۹۴۹۴/۲۰۰ مورخ ۹۰/۸/۲۱(نحوه اجراي مقررات ماده ۱۳۷ قانون مالياتهاي مستقيم )

نظر به برخي سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه اجراي مقررات ماده 137 قانون مالياتهاي مستقيم وکسر هزينه هاي پزشکي از درآمد مشمول ماليات موديان، مقرر مي گردد :

بخشنامه ۱۸۵۶۰/۲۰۰ مورخ ۹۰/۸/۸(برخي از احکام مالياتي قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور )

احکام مالياتي قانون بودجه سال 1390 کل کشورکه در تاريخ 19/2/1390 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است و در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران مورخ سوم خرداد ماه 1390 به شماره 19290 …

بخشنامه ۱۷۶۸۹/۲۰۰ مورخ۹۰/۷/۲۶(ابلاغ صورتجلسه مورخه ۲۴/۲/۱۳۹۰ هيات عمومي شوراي عالي مالياتي در خصوص عدم تسري معافيت…

به پيوست تصوير صورتجلسه شماره 8993/201 مورخ 13/6/1390 هيات عمومي شوراي عالي مالياتي مبني بر عدم تسري معافيت مالياتي مـوضـوع مـواد 132 و 138 قـانـون مـالياتهـاي مـستـقيم اصـلاحـيـه…

بخشنامه ۲۲۶۷۷/۲۳۰/د مورخ۹۰/۷/۹(ارسال فهرست شرکتهاي واگذار شده بصورت کنترلي)

پيرو بخشنامه هاي شماره 5441/210 و 5821/200 مورخ 10/3/1390 به پيوست فهرست شرکتهاي واگذار شده از تاريخ 17/5/1387 در اجراي کلي اصل 44 قانون اساسي بصورت سهام کنترلي مي گردد مقتضي است…

بخشنامه ۲۲۵۵۵/۲۳۰/د مورخ ۹۰/۷/۶ (قبول هزينه هاي از سال۸۷ شركت ملي نفت)

به پيوست تصوير تصويب نامه شماره 98516/ ت   46742 هـ مورخ 12/5/90 هيئت محترم وزيران مبني بر اينکه "هزينه هاي انجام شده توسط شرکت ملي نفت ايران از سال 1387 و بعد از اجراي قوانين بابت…

بخشنامه شماره ۲۳۴۸۶/۲۲۰/د مورخ۹۰/۷/۱۶ (ابلاغ تفاهم نامه و قرارداد واگذاري فرآيند ماليات بر مشاغل خودرو به دفاتر پيشخوان…

احتراماً، در اجراي مقررات بند ج ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و آيين نامه ايجاد و بهره برداري از دفاتر پيشخوان خدمات دولت و بخش عمومي غيردولتي ، موضوع تصميم…

بخشنامه شماره ۴۰۴۱۸/۴۳۵۰/۲۱۱ مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۸۲ ( دستورالعمل در خصوص رسيدگي به پرونده هاي مالياتي توسط سازمان حسابرسي )

سومين جلسه شوراي راهبردي سازمان امور مالياتي کشور و سازمان حسابرسي در خصوص ابهامات مطروحه در رابطه با رسيدگي به پرونده هاي مالياتي اشخاص حقوقي توسط سازمان حسابرسي در اجراي ماده…

بخشنامه ۱۳۲۶۹ مورخ ۸۴/۷/۲۵(در مورد گزارش حسابرسي مالياتي حسابداران رسمي)

نظر به اينکه در اجراي بخشنامه شماره 1027-2559/230 مورخ 16/6/83 در مورد گزارش حسابرسي مالياتي موضوع ماده 272 قانون مالياتهاي مـستـقيم ابهاماتي بروز نموده و سوالاتي مطرح گرديده است ،…

بخشنامه شماره ۳۰۱۷۱ /۲۰۰ مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۸۹ ( اعلام فهرست اوراق بهادار موضوع تبصره ۱ و ۲ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیاتهای…

به منظور اجرای تبصره های 1 و2 ماده 143 مکرر، الحاقی به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366، موضوع ماده 7 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجراء سیاستهای کلی اصل…

بخشنامه شماره ۱۳۲۸۶/۲۰۰ مورخ ۶/۶/۱۳۹۰ ( اعلام شمول تبصره ۱ و ۲ ماده ۱۴۳ مکرر ق.م.م. به گواهی‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌های…

پیرو بخشنامه شماره 30171/200 مورخ 21/10/89 به منظور اجرای تبصره 1 و 2 ماده 143 مکرر الحاقی به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 موضوع ماده 7 قانون توسعه ابزارها و نهاد های مالی جدید…

دانستني هاي مالياتي (قسمت چهاردهم) فرآيند رسيدگي به پرونده هاي مالياتي

توضیح سایت: دانستنی های مالیاتی جدید براساس اصلاحیه قانون مالیاتهارا اینجا مطالعه کنید. در حال حاضر ماليات به عنوان يکي از مهمترين منابع درآمدي دولت ها بخصوص در کشورهاي توسعه…

بخشنامه شماره ۱۵۳۰۴/۲۰۰ مورخ ۲۸/۶/۱۳۹۰ ( ابطال بخشنامه شماره ۴۶۳۷۸ مورخ ۲۶/۹/۱۳۷۷ مبني بر عدم الزام تأييد قبوض مالياتي…

نظر به اينکه بخشنامه شماره 46378مورخ 26/9/77معاون محترم درآمدهاي مالياتي وقت وزارت متبوع مبني بر الزام تائيد قبوض مالياتي توسط رئيس گروه مالياتي اداره کل دريافت کننده ، که قبلاً در…

بخشنامه ۱۳۴۲۸/۲۰۰ مورخ ۹۰/۶/۷(معافيت وجوه پرداختي بابت مهد کودک ، يارانه غذا ، و اياب و ذهاب ، بن کالا)

نظر به اينکه در خصوص معافيت وجوه پرداختي تحت عناوين مهد کودک ، يارانه غذا ، اياب و ذهاب و بن کالا و ... سئوالات متعددي مطرح گرديده است . لذا پيرو بخشنامه شماره 4529/210 مورخ…

بخشنامه شماره ۵۸۳۲۴/۱۱۷۱۹/۴/۳۰ مورخ ۰۹/۱۲/۱۳۷۷ ( مربوط به مشمول ماليات بودن وجوهيکه تحت عنوان پايان خدمت به کارکنان…

بقرار اطلاع بعضي از کارفرمايان با برخي از حقوق بگيران خود قراردادهاي سالانه منعقد نموده , در پايان سال مبادرت به پرداخت مبالغي تحت عنوان پايان خدمت که به استناد بند 5 ماده 91 قانون…

بخشنامه شماره ۹۸۷/۲۹۷/۲۰۳ مورخ ۲۰/۱/۸۵ ( در خصوص اضافه پرداختي و استرداد و يا تهاتر يا بدهيهاي بعدي )

نظر به اهميت اجراي طرح تکريم ارباب رجوع و به منظور تسريع در انجام امور موديان محترم بدينوسيله ضمن تاکيد بر رعايت مفاد دستورالعمل شماره 16868/3974-211 مورخ 1/10/83 پيرامون نحوه…

بخشنامه شماره ۱۰۱۲۴/۱۳۷۶/۲۳۲ مورخ ۲۹/۰۵/۱۳۸۴ ( تهيه هزينه هاي مشترک بين درآمد هاي معاف ومشمول )

بقرار اطلاع واصله برخي از حسابداران رسمي و واحدهاي مالياتي از مفاد قسمت اخير بخشنامه شماره 14905 /3708/1671/232 مورخ 1/9/83 موضوع تسهيم هزينه هاي مششترک يک دوره مالي بين درآمدهاي…