مرور رده

آيین نامه هاي قانون مالیاتها

بخشنامه ۲۸۶۹۵/۲۰۰ مورخ ۹۰/۱۲/۱۶( تفويض اختيار در خصوص بخشودگي جرايم مالياتي)

مديران کل امور مالياتي  پيرو تفويض اختيار به عمل آمده در خصوص بخشودگي جرايم مالياتي مؤديان، به منظور تحقق درآمدهاي مالياتي سال 1390، در اجراي مقررات ماده 191 قانون مالياتهاي…

بخشنامه ۲۸۳۶۶/۲۰۰ مورخ ۹۰/۱۲/۱۴ (تصويب ارزش معاملاتي سال ۱۳۹۱ املاک شهر تهران(مناطق ۲۲ گانه))

در اجـراي مـقررات مـاده 64 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن، به پيوست يک عدد لوح فشرده (CD) حاوي صورتجلسه کميسيون تقويم املاک شهر تهران (مناطق 22…

تصويب نامه ۲۳۸۶۸۱/ ت ۴۷۵۵۵هـ مورخ ۹۰/۱۲/۴ (سود ابرازي ويژه سال ۱۳۹۰)

وزارت امور اقتصادي و دارايي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور هيئت وزيران در جلسه مورخ 6/9/1390 به استناد اصل يکصدو سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب…

بخشنامه ۲۷۳۵۹/۲۰۰ مورخ ۹۰/۱۲/۲(حسابرس و بازرس قانوني شرکتهاي موضوع ماده (۱) آيين نامه انتخاب حسابرس براي شرکتهاي دولتي…

پيرو دستورالعمل شماره 10228/200 مورخ 2/4/89 به پيوست نامه شماره 178012/61 مورخ 3/9/90 معاون محترم امور بانکي، بيمه و نظارت بر اجراي سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي به همراه ضمائم…

بخشنامه ۲۶۹۹۴/۲۰۰ مورخ ۹۰/۱۱/۳۰(مـلـغي الاثـر شـدن مـفـاد بـخشنامه شماره ۵۰۶۹۱/۲۹۸/۲۱۳ مورخ ۲۲/۴/۸۸ موضوع شغل محسوب شدن…

نــظــر بــه ايــنکه مـفــاد تــصويـب نـامـه شـماره 63189/ت 42687ک مـورخ 24/3/1388 وزيران عضو کارگروه مسکن راجع به نقل و انتقال املاک و حـق واگذاري تـوسـط اشـخاص بيـش از دوبـار…

بخشنامه ۴۳۷۶۸/۲۳۰/د مورخ ۹۰/۱۱/۲۵ (درج کد ملي، کد پستي و شماره اقتصادي در قبوض پرداخت ماليات )

احتراماً، با عنايت به قانون الزام اختصاص شماره ملي و کد پستي براي کليه اتباع ايراني و آيين نامه اجرايي موضوع ماده (6) قانون مذکور و همچنين مقررات ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي…

بخشنامه ۲۶۸۵۹/۲۰۰ مورخ ۹۰/۱۱/۲۹(حذف بند ۳-۳ دستورالعمل ۲۴۴۶۸/۲۰۰/ص مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰)

پيرو دستورالعمل شماره 24468/200/ص مورخ 27/10/1390 بدينوسيله بند3-3 دستورالعمل مذکور مبني بر،" در صورت فروش کالا و يا خدمات به مصرف کننده نهائي،درج شماره اقتصادي خريدار الزامي نمي…

بخشنامه ۴۰۳۱۳/۲۳۰/د مورخ ۹۰/۱۱/۳(ابلاغ صورتجلسه شوراي عالي مالياتي درخصوص مقررات تبصره ۲ماده۱۰۷قانون مالياتهاي مستقيم…

احـتراماً،بـه پيـوست صورتجلسه مورخ 8/9/1390 شوراي عالي مالياتي بـه شـماره 14730/201هـ مـورخ 30/9/1390 مـتضمن مـوافقـت رئيـس کـل مـحتـرم سازمان با نظر اکثريت،درصدر نامه شماره…

بخشنامه شماره ۲۴۴۶۸/۲۰۰/ص مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ (دستورالعمل اجرائی موضوع ماده۱۶۹مکرر قانون مالیاتهای مستقيم – كد…

 دستورالعمل اجرائی موضوع ماده169مکرر قانون مالیاتهای مستقیم . توضيح سايت: 1-براي اين  دستورالعمل اصلاحيه صادرشده است. 2- برای این دستورالعمل رای دیوان عدالت اداری صادر شده…

تصویب نامه ۱۹۸۸۲۷/ت۴۶۰۰۸ک مورخ ۹۰/۱۰/۱۰هیات وزیران (معافیت مالیات بر درآمد واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات)

وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسه مورخ 10 مهرماه 1390 بنا به پیشنهاد شماره  3153/220882 مورخ 1389/10/5 معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری…

بخشنامه ۳۳۰۰۳/۲۰۰ مورخ ۹۰/۱۰/۱۱(تصويب نامه وزيران کميسيون موضوع اصل۱۳۸ قانون اساسي راجع به شمول معافيت ماده ۶۹ قانون…

بـه پـيوسـت تـصويـر تصـويب نـامـه شـمـاره 169467/ت47267هـ مـورخ 28/8/1390 کميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي در ارتباط با قراردادهاي مسکن مهر مبني بر:

تصويبنامه شماره : ۱۷۸۷۹۵/ت۴۴۵۸۶هـ مورخ ۹۰/۹/۱۲ (آيين‌نامه اجرايي قانون تأسيس و اداره مدارس، مراکز آموزشي و مراکز پرورشي…

وزارت آموزش و پرورش ـ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران - معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور  هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/10/1389 بنا به پيشنهاد شماره 10/506/310 مورخ…

اطلاعيه شماره ۲۲۱۱۵۸ مورخ ۹۰/۹/۲۰ بانك مركزي (گواهي هاي مقرردر تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالياتهاي مستقيم)

جهت  اطلاع مديران عامل محترم كليه بانكهاي دولتي ، غير دولتي ، شركت دولتي پست بانك و موسسه اعتباري توسعه با سلام واحترام بدين وسيله به استحضار مي رساند ، موضوع عدم لزوم اخذ…

بخشنامه ۱۹۷۹۵ /۲۰۰ مورخ ۹۰/۸/۲۸ (رعايت دقيق بند ۳ ضوابط اجرايي موضوع تبصره يک ماده ۱۸۶ ق.م.م در خصوص بدهکاران مالياتي و…

بقرار اطلاع برخي ادارات امور مالياتي پس از دريافت نامه استعلام بانکها و موسسات اعتباري در خصوص گواهي موضوع تبصره يک ماده 186 ق.م.م تا وصول کليه بدهي هاي مالياتي از هر گونه اقدامي…

بخشنانه ۲۲۹۶۶۰/۲۳۰/د مورخ ۹۰/۸/۲۵ (بند ۴ ماده ۲۴ قانون مالياتهاي مستقيم در خصوص سپرده هاي متوفي نزد موسسات مالي و…

احتراماً ، نظر به ابهامات و سوالات مطرح شده در ارتباط با بند 4 ماده 24 قانون مالياتهاي مستقيم در خصوص سپرده هاي متوفي نزد بانکها و موسسات مالي و اعتباري غير بانکي مجاز ، بدينوسيله…