مرور رده

آيین نامه هاي قانون مالیاتها

بخشنامه ۱۲۲۸۳/۲۰۰ مورخ ۹۱/۶/۲۰(اصلاحيه برنامه زمانبندي رسيدگي و وصول ماليات اشخاص حقوقي و حقيقي موضوع دستورالعمل…

پيرو دستورالعمل شماره 29052/200 مورخ 08/10/1389 و با توجه به اهميت پرونده هاي بزرگ مالياتي، در اجراي بند 1 دستورالعمل ياد شده مقرر مي دارد:

بخشنامه ۲۰۰/۱۳۰۰۷ مورخ ۹۱/۶/۲۸ ( تعين اولويت صاحبان مشاغل براي نصب و راه اندازي و استفاده از سامانه صندوق فروش)

توضيح سايت: درخصوص اين بخشنامه ، دستور توقف صادر شده است. دراجراي ماده 121 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و پيرو جلسات و مكاتبات قبلي و همچنين نامه شماره 50000/130…

بخشنامه ۲۰۹۲۷/۲۳۰/د مورخ ۹۱/۶/۱۲(تبيين عبارات “سازمان” و “قانون” مذکور در ماده ۱۴۳ مکرر الحاقي…

نظر به اينکه درخصوص اجراي صحيح مقررات ماده 143 مکرر و تبصره هاي ذيل آن الحاقي به قانون مالياتهاي مستقيم ، موضوع ماده 7  قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل…

بخشنامه شماره ۱۲۰۰۱/۲۰۰ مورخ۹۱/۶/۱۵ (تمديد مهلت دريافت اطلاعات معاملات سه ماهه اول سال ۱۳۹۱(فصل بهار) موضوع ماده ۱۶۹…

پيرو اطلاعيه شماره 8760/200/ص مورخ 91/4/27 راجع به راه اندازي سامانه دريافت اطلاعات معاملات از طريق الكترونيكي از تاريخ 91/4/28 و تمديد مهلت تسليم و ارسال صورت معاملات سه ماهه…

بخشنامه ۲۰۰/۱۱۳۳۴مورخ ۹۱/۶/۴(الحاق تبصره ۱۷ به بخش تذكرات و توضيحات ذيل جدول استهلاكات مالياتي موضوع ماده ۱۵۱ قانون…

دراجراي مقررات ماده 151 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن و بنا به پيشنهادشماره 200/8554 مورخ 91/4/25 سازمان امورمالياتي كشور ، متن ذيل كه درتاريخ…

شماره ۳۰۵۶۰ مورخ ۹۱/۶/۶ (قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و…

روزنامه رسمي كشور         با توجه به انقضاي مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدني و در اجراي مفاد تبصره ماده   «1» قانون مذكور، يك نسخه تصوير «قانون حداكثر استفاده از توان…

بخشنامه ۱۰۳۸۷/۲۰۰ مورخ ۹۱/۵/۱۸(دريافت اظهارنامه الکترونيکي)

با توجه به تبصره (1) ماده (120)‌ قانون برنامه پنجم  توسعه مبني بر اينکه سازمان امور مالياتي کشور مکلف است از سال دوم اجراي برنامه به منظور تسهيل در دريافت اظهارنامه مالياتي و…

بخشنامه ۱۰۰۲۳/۲۰۰ مورخ ۹۱/۵/۱۱(ابلاغ جدول ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات عملکرد سال ۱۳۹۰)

در اجراي بند(ب) ماده 154 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه سال 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن، به پيوست فايل مجموعه ضرايب مالياتي عملکرد سال 1390 حوزه تهران مصوب کميسيون بند…

تصويب نامه ۸۰۶۷۶/ت۴۸۰۰۲ه مورخ ۹۱/۴/۲۷(هزینه های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم)

وزارت امور اقتصادی و دارایی-وزارت صنعت ، معدن و تجارت – وزارت تعاون ، کار و تامین اجتماعی -وزارت کشور – معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور - بانک مرکزی جمهوری اسلامی…

بخشنامه ۱۵۲۰۸/۲۳۰/د مورخ ۹۱/۴/۲۶(در خصوص درج کدپستي محل فعاليت صاحبان مشاغل براي استفاده از مزاياي توافق وخوداظهاري…

نظر به اينکه يکي از شروط برخورداري از مزاياي توافق و خوداظهاري عملکرد سال 1390 صاحبان مشاغل، درج صحيح اقلام اطلاعاتي از جمله درج کدپستي محل فعاليت آنان مي باشد، لذا حسب اعلام…

بخشنامه ۸۶۴۸/۲۰۰ مورخ ۹۱/۴/۲۶(جدول ارزش اجاري عملکرد سال ۱۳۹۰ املاک شهر تهران (مناطق ۲۲ گانه)

در اجراي مقررات تبصره 2 ماده 54 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن، به پيوست  يک عدد لوح فشرده (CD)،‌جدول ارزش اجاري عملکرد سال 1390 املاک شهر تهران (مناطق 22…

بخشنامه ۷۷۱۶/۲۰۰مورخ ۹۱/۴/۱۳(تفويض اختيار تعيين درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال ۱۳۹۰ صاحبان وسايط نقليه عمومي در…

بنا به اختيار حاصل از تبصره 5 ماده 100 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه سال 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن و به منظور ايجاد هماهنگي و وحدت رويه در تعيين درآمد مشمول ماليات…

بخشنامه ۷۷۰۳ /۲۰۰مورخ ۹۱/۴/۱۳(دستورالعمل اجرايي طرح خوداظهاري عملکرد سال۱۳۹۰بخش املاک (اعم از مسکوني، تجاري، اداري و…

پيرو آگهي منتشره در نيمه اول سال 1390 در اجراي مقررات ماده 158 قانون مالياتهاي مستقيم و در راستاي گسترش فرهنگ خوداظهاري ماليات بر پايه جلب اعتماد عمومي و با هدف بهبود روشهاي…

بخشنامه ۷۰۳۲/۲۰۰ مورخ ۹۱/۴/۵(نحوه انتخاب مؤديان نمونه مالياتي)

در اجراي طرح تکريم ارباب رجوع و به منظور تقدير و تشکر از مؤدياني که با پايبندي به تعهدات و ايفاي وظايف محوله قانوني، موجبات رشد اقتصادي و اعتلاي ميهن اسلامي عزيزمان را فراهم…

تصوينامه ۶۲۰۱۶/ت ۴۷۸۵۹ک مورخ ۹۱/۴/۲( کمک هاي بلاعوض صنايع کوچک، شهرک هاي صنعتي تابع مناطق محروم به عنوان هزينه هاي…

وزارت اموراقتصادي ودارايي – وزارت صنعت، معدن وتجارت   وزيران عضو کميسيون اقتصاد در جلسه مورخ 30/02/1391 بنا به پيـشـنهاد شماره 227399/060 مورخ 17/11/1390 وزارت صنعت، مـعـدن و…

تصويبنامه ۶۲۰۲۰/ت۴۷۹۹۲هـ مورخ ۹۱/۴/۲( شهرک هاي صنعتي واقع در استان البرز)

وزارت صنعت، معدن و تجارت   هيأت وزيران در جلسه مورخ 21/12/1390 که در مرکز استان البرز تشکيل شد، به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:

بخشنامه ۶۵۹۸/۲۰۰ مورخ ۹۱/۳/۳۱(نحوه اجراي بند «۴۰» قانون بودجه سال ۱۳۹۱ مبني بر تسري حکم ماده «۱۹۱» قانون مالياتهاي…

در اجـراي حکـم بـنـد «40» قـانـون بودجه سال 1391 کل کشور که مقرر مي دارد: « مؤدياني که نسبت به پرداخت بدهي هاي قطعي شده خود بابت ماليات و عوارض متعلقه، موضوع قانون اصلاح موادي از…