مرور رده

آيین نامه هاي قانون مالیاتها

بخشنامه ۱۴۹۷۱/۲۳۰/د مورخ ۹۲/۶/۳(ابلاغ راي شماره ۹۲۸ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۱ هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بند الف…

بـه پيوست دادنامه شماره 928 مورخ 14/12/1391 هيات عمومي ديوان عـدالت اداري مبني بر ابطال بند الف رديف 3 تصويب نامه شماره 76254/ت 36095 هـ مـورخ 10/4/1388 هيأت محـترم وزيـران در…

بخشنامه ۱۴۹۷۷/۲۳۰/د مورخ ۹۲/۶/۳(آيين نامه اجرايي ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي…

معافيت مالياتي افزايش سرمايه بنگاههاي اقتصادي،ناشي از تجديد ارزيابي دارايي هاي آنها به موجب ماده(17)  قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي کشور و تقويت…

بخشنامه ۱۴۹۷۳/۲۳۰/د مورخ ۹۲/۶/۳(ماده۱۰ آيين نامه اجرايي جزء «ب» بند (۷۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور در خصوص تجديد…

نـظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در ارتباط با تاييديه هاي موضوع ماده 10 آيين نامه اجرايي تجديد ارزيابي جزء «ب» بند (78) قانون بودجه سال 1390 کل کشور مقررمي دارد :

بخشنامه ۹۶۸۵/۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۵/۲۹(اجراي بند(۷۴)قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور مبني بر بخشودگي جريمه هاي مالياتي ناشي از…

پيرو بخشنامه شماره 5667/200 مورخ 2/4/1392و نظر به سؤالات مطرح شده در خصوص نحوه اجراي حکم بند 74 قانون بودجه سال 1392 کل کشور و بنا به اختيار حاصل از ماده 191 قانون مالياتهاي…

بخشنامه ۹۱۱۳/۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۵/۲۰(آيين نامه اجرايي ماده(۹) قانون حمايت از شرکتها و مؤسسات دانش بنيان)

توضیح سایت : برای این مصوبه ، بخشنامه ی اصلاحی صادر شده است. لطفا اینجا کلیک کنید.  به پيوست تصويب نامه شماره 202956/ت46513هـ مورخ 17/10/91 هيأت محترم وزيران در خصوص اصلاح…

بخشنامه ۹۴۰۹/۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۵/۲۶(ابلاغ جدول ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات عملکرد سال ۱۳۹۱ )

در اجراي بند(ب) ماده 154 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه سال 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن، به پيوست يک عدد لوح فشرده(CD) مجموعه ضرايب مالياتي عملکرد سال 1391 حوزه تهران مصوب…

بخشنامه ۸۳۲۴/۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۵/۶(ابلاغ فرم اعلام عدم امکان صدور گواهي موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالياتهاي مستقيم)

در راستاي يکـسان سازي رويه پاسخ گويي به مراجع استعلام کننده،به پيـوست فـرم اعلام عدم امکان صدور گواهي موضوع ماده 187 قانون ماليات هاي مستقيم ابلاغ مي گردد. مقتضي است ادارات امور…

بخشنامه ۸۳۵۵/۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۵/۶(ابلاغ فرم گزارش صدور گواهي موضوع تبصره يک ماده ۱۸۶ قانون مالياتهاي مستقيم)

در راستاي مستندسازي و يکسان نمودن فرآيند صدور گواهي هاي مالياتي،به پيوست فرم گزارش صدور گواهي موضوع تبصره يک ماده 186 قانون ماليات هاي مستقيم ابلاغ مي گردد. مقتضي است ادارات امور…

بخشنامه ۸۳۶۲/۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۵/۶ (تفويض اختيار تقسيط بدهي هاي مالياتي و بخشودگي جرايم مالياتي موضوع قانون مالياتهاي…

نظر به اهميت تحقق درآمدهاي مالياتي و تسريع در امر وصول ماليات و اجتناب از انجام مکاتبات متعدد و اتلاف وقت مؤديان محترم و رعايت اصل عدم تمرکز و با توجه به مواد 40 و 167 و بنا به…

بخشنامه ۸۲۴۷/۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۵/۵( موضوع در خصوص حکم بند ۷۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ پيرامون افزايش سقف مبلغ مندرج در ماده ۲۰۲…

نظر به اينکه طبق بند 75 قانون بودجه سال 1392 کل کشور، مبلغ مندرج در ماده(202) قانون ماليات هاي مستقيم براي واحدهاي توليد کالا و يا خدمات توليد شده داراي پروانه بهره برداري(اشخاص…

بخشنامه ۷۹۳۰/۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۴/۳۱(ابلاغ مصوبه هيأت وزيران راجع به اصلاح ماده (۱۶) اصلاحي آيين نامه اجرائي تبصره(۳)…

پيرو بخشنامه شماره 1364/200 مورخ 3/2/1392، تصوير مصوبه شماره 85759/ت48524هـ مورخ 11/4/1392 هيأت محترم وزيران که طي آگهي شماره 19905 مورخ 6/4/1392 در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي…

بخشنامه ۸۰۷۳/۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۴/۳۱ (مابه التفاوت قيمت فروش حامل هاي انرژي قبل و بعد از اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها)

نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده در ارتباط با مابه التفاوت قيمت فروش حامل هاي انرژي قبل و بعد از اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها، بدينوسيله اعلام مي دارد:

تصويب نامه ۹۰۸۳۶/ت۴۸۷۹۳ه مورخ ۹۲/۴/۱۸(آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین…

آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت…

بخشنامه ۸۹۵۷/۲۳۰/د مورخ ۹۲/۴/۹( در خصوص پذيرش اسناد خريد يا هزينه هاي که شماره اقتصادي درج نشده باشد)

       امور مالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي     احتراماً، به قرار اطلاع واصله،در اجراي ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم ، برخي ادارات امور مالياتي در رسيدگي…

بخشنامه ۵۶۶۷/۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۴/۲(احکام مالياتي قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور)

 احکام مالياتي قانون بودجه سال 1392 کل کشور که در تاريخ 19/3/1392 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و در تاريخ 20/3/92 نيز به تأييد شوراي نگهبان قانون اساسي رسيد و طي نامه شماره…

بخشنامه ۶۷۷۸/۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۴/۱۷(رسيدگي به دفتر درآمد و هزينه مشاغل موضوع بند(ب) ماده ۹۵ قانون مالياتهاي مستقيم)

دفاتر درآمدوهزينه صاحبان مشاغل موضوع بندب ماده 95قانون ماليات هاي مستقيم،به منظور ارائه خدمات بهينه به مؤديان محترم مالياتي، گسترش عدالت مالياتي،ترغيب صاحبان مشاغل فوق به ارائه…

بخشنامه ۲۰۰/۷۱۵۱ مورخ ۹۲/۴/۲۲ (تعين حد نصاب مبلغ معاملات كوچك سال ۱۳۹۲وتمديد مهلت ارسال اطلاعات معاملات فصل بهار ۱۳۹۲…

دراجراي قسمت اخير بند (5-5) دستورالعمل اصلاحي شماره 200/3954 مورخ 92/3/7ماده 169 مكرر قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحيه مصوب 1380/11/27 و به استناد تصويب نامه شماره 82803/ت 49218 ه…