مرور رده

آيین نامه هاي قانون مالیاتها

بخشنامه ۱۵۳۳۵/۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۸/۲۸(تمديد مهلت ارسال اطلاعات معاملات فصلي سال ۱۳۹۱و سه فصل اول سال۱۳۹۲)

 پيرو دستورالعمل هاي شماره 24468/200/ص مورخ 27/10/1390، 3954/200 مورخ 7/3/1392 و 7151/200 مورخ 22/4/1392 در خصوص اجراي ماده 169 مکرر قانون ماليات هاي مستقيم و با عنايت به درخواست…

بخشنامه ۲۳۹۴۴/۲۳۰/د مورخ ۹۲/۸/۲۶(نحوه انتخاب ضريب براي فعاليت مهندسين مشاور)

با توجه به اينکه براساس دفترچه ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات، ضريب تعيين شده براي شرکت هاي مهندسين مشاور داراي صلاحيت و ضوابط سازمان مديريت که دريافتي آنها بر اساس فهرست بها يا…

بخشنامه ۱۴۳۷۰/۲۰۰/ص ۹۲/۸/۱۳(مؤديان مالياتي که در عملکرد سال ۱۳۹۰ درآمد مشمول ماليات آنها کمتر از ميزان معافيت موضوع ماده…

نظر به سؤالات مطرح شده در خصوص دستورالعمل هاي شماره 5765/200 مورخ 4/4/92 و 9973/200 مورخ 4/6/92 نسبت به مؤديان مالياتي که در عملکرد سال 1390 درآمد مشمول ماليات آنها کمتر از ميزان…

بخشنامه ۲۱۶۸۸/۲۳۰/د مورخ ۵/۸/۹۲(ارسال راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره ۴۱۲ مورخ ۹۲/۶/۲۵)

به پيوست تصوير دادنامه شماره 412 مورخ 92.6.25 صادره از هيات عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر ابطال بند 9 بخشنامه شماره 28345/2401/232 مورخ 85/7/18 سازمان متبوع در خصوص پرداختهاي…

بخشنامه ۲۱۲۲۲/۲۳۰/د مورخ ۳۰/۷/۹۲(اصلاح حساب مازاد تجديد ارزيابي دارايي ها درصورت عدم ثبت افزايش سرمايه دراداره ثبت…

نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در ارتباط با اصلاح حساب مازاد حاصل از تجديد ارزيابي داراييها ، درخصوص آيين نامه اجرايي بند 39 قانون بودجه سال 1391 كل كشور موضوع تصويب نامه شماره…

بخشنامه ۲۰۵۴۳ /۴۲۲/۲۳۲ مورخ ۸۶/۹/۱۲(پروژه استاندارد سازي معافيتهاي مالياتي موضوع مواد ۱۳۲ و۱۳۸ ق.م.م.)

توضیح سایت: برای این بخشنامه دادنامه دیوان عدالت اداری صادر شده است. در راستاي استاندارد سازي اعمال معافيتهاي مالياتي مواد 132 و138 ق.م.م. به منظورجلوگيري از تضييع حقوق دولت…

بخشنامه ۱۹۵۴۴/۲۳۰/د مورخ ۹۲/۷/۱۵(آيين نامه اجرايي بند ۴۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور در ارتباط با تجديد ارزيابي…

 به پيوست تصويب نامه شماره 120700/ت 49553 هـ مورخ 30/6/1392 هيأت محترم وزيران،موضوع تنفيذ آيين نامه اجرايي  ماده(17)قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي…

بخشنامه ۱۹۱۳۳ /۲۳۰/د مورخ ۹۲/۷/۱۳(نمونه فرم تاييديه موضوع ماده ۱۰ آيين نامه تجديد ارزيابي داراييها موضوع بند ۳۹ قانون…

 پيرو بخشنامه هاي شماره 27577/230/د مورخ 17/8/1391 و شماره 14977/230/د مورخ 3/6/1392 موضوع آيين نامه هاي اجرايي بند 39 قانون بودجه سال1391کل کشور و ماده (17) قانون حداکثر استفاده…

بخشنامه ۱۲۴۲۱/۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۷/۸(مشارکت بانکها و ساير منابع مالي و پولي در احداث پروژه هاي عمراني)

نظر به اينکه در نحوه رسيدگي به هزينه هاي قابل قبول مربوط به مشارکت بانکها و ساير منابع مالي و پولي کشور در احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري ابهاماتي مطرح مي باشد، لذا به…

رأي شماره۴۱۲ مورخ ۹۲/۶/۲۵ (ابطال بند ۹بخشنامه شماره ۲۸۳۴۱/۲۴۰۱/۲۳۲سازمان امور مالياتي کشور)

  شرکت سهامي ذوب آهن اصفهان در اجراي تبصره ۱ ماده ۹۸ آيين‌نامه استخدامي شرکت که طي شماره ۵۷۲۸۱/ت۲۱۱۹۵هـ ـ ۲۵/۷/۱۳۷۸ به تصويب هيأت وزرا رسيده، مکلف است در صورت کمبود وجوه صندوق…

بخشنامه ۱۶۹۳۰/۲۳۰/د مورخ ۹۲/۶/۲۳(شمول حکم تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه)

به پيوست تصوير نامه شماره 104354/18844 مورخ 9/5/92 سرپرست محترم امور هماهنگي و رفع اختلافات حقوقي دستگاههاي اجرايي معاونت حقـوقي رئيس جمهور، متضمن نظريه حقوقي درخصوص تسري حکم…

بخشنامه ۱۰۷۰۴/۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۶/۱۶(اجراي ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجساله پنجم)

در اجراي ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و پيرو بخشنامه شماره 13007/200 مورخ 28/06/1391، با توجه به هماهنگي به عمل آمده با وزارت صنعت،معدن و تجارت و…

بخشنامه ۱۰۵۴۵/۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۶/۱۲(مطالبات آزادگان شاغل و بازنشسته شرکتها،بانکها و بيمه هاي دولتي که در اجراي سياستهاي کلي…

با عنايت به تصويب نامه شماره 216715/ت45650هـ مورخ 4/11/1391 موضوع اصلاح تبصره 1 بند 3 تصويب نامه شماره 256825/ت45650هـ مورخ 28/12/1390 هيأت محترم وزيران،که به موجب آنها مقرر…

بخشنامه ۱۰۰۰۹/۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۶/۴(صورتجلسه مورخ ۶/۳/۱۳۹۲ شوراي عالي مالياتي در خصوص ورود هيأت هاي حل اختلاف جهت منتفي…

به پيوست نظر اکثريت اعضاي شوراي عالي مالياتي موضوع صورتجلسه مورخ 6/3/1392 آن شورا در اجراي بند 3 ماده 255 قانون مالياتهاي مستقيم به شماره 3-201 مورخ 28/3/1392 در خصوص ورود هيأت…

بخشنامه ۹۹۷۳/۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۶/۴(رسيدگي به پرونده هاي مالياتي صاحبان مشاغل)

پيرو دستورالعمل شماره 5765/200 مورخ 4/4/1390موضوع خوداظهاري درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال 1391 صاحبان مشاغل، به منظور تسريع در رسيدگي به پرونده هاي مالياتي صاحبان مشاغل…

بخشنامه ۱۰۱۰۰/۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۶/۴(صورتجلسه مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۲ شوراي عالي مالياتي در خصوص کمک شهرداري ها به سازمانها و مؤسسات…

به پيوست نظر اکثريت اعضاي شوراي عالي مالياتي موضوع صورتجلسه مورخ 20/3/1392 آن شورا در اجراي بند 3ماده 255 قانون مالياتهاي مستقيم به شماره 4- 201 مورخ 28/3/92 در خصوص کمکهاي…

بخشنامه ۹۱۸۸/۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۶/۴(اداره امور مالياتي ذيصلاح براي دريافت و مطالبه ماليات تکليفي و حقوق واحدهاي دانشگاه پيام…

به پيوست صورتجلسه مورخ 4/6/92 اين سازمان با دانشگاه پيام نور در خـصوص نحوه و چگونگي رسيدگي و مطالبه مالياتهاي تکليفي موضوع مواد 104، 107 و تبصره 9 ماده 53 قانون مالياتهاي مستقيم…