مرور رده

آيین نامه هاي قانون مالیاتها

دادنامه ۱۰۶۸ مورخ۹۲/۱۲/۲۶( ابطال بخشنامه شماره ۱۱۳۰۴/۶۲۴۷/۲۰۱ـ ۱۵/۱۱/۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی)

احتراماً، همان گونه که مستحضرید، بخشنامه اصداری به شماره ۱۱۳۰۴/۶۲۴۷/۲۰۱ـ ۱۵/۱۱/۱۳۸۲ توسط سازمان امور مالیاتی کشور منبعث از حکم تبصره (۲) ماده (۲) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم…

بخشنامه ۳/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۱/۲۵(ميزان معافيت ماليات بر درآمد حقوق سال ۱۳۹۳)

با عنايت به بند(الف) تبصره(9) قانون بودجه سال 1393 کل کشور،که به موجب آن سقف معافيت مالياتي موضوع ماده (52) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران براي سال 1393،…

بخشنامه ۲۴۱۳۲/۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۱۲/۲۸(ادغام شرکتها موضوع ماده ۱۱۱ قانون مالياتهاي مستقيم و بند(الف)ماده ۱۰۵ قانون برنامه…

به موجب تبصره ماده 1 آيين نامه اجرايي بند(ز) ماده111قانون مالياتهاي مـستقيـم،ادغـام يا تـرکيب شـرکت ها مـشروط بـه تحصيل مجوز قانوني آن شـده است.نـظر بـه اينـکه در خـصوص مـجوز…

بخشنامه ۲۴۲۴۹/۲۰۰ مورخ ۹۲/۱۲/۲۸(رفع ابهام درخصوص صورتحساب فروش كالا و عرضه خدمات)

نظر به اينكه دراجراي مواد 169 و 169 مكررقانون مالياتهاي مستقيم و دستورالعمل هاي شماره 24468/200/ص مورخ 27/10/1390 و شماره 3954/200 مورخ 07/03/1392 ماده 169 مکرر مذکور کليه اشخاص…

بخشنامه ۲۳۴۷۴/۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۱۲/۲۴(نحوه رسيدگي به ماليات بر ارث)

حسب بررسي هاي به عمل آمده راجع به نحوه رسيدگي، تشخيص و مطالبه ماليات بر ارث و با ملاحظه مواردي از ايرادات و ناهماهنگي ها در فرآيند انجام کار، بدينوسيله با ملحوظ نظر داشتن مفاد…

بخشنامه ۳۸۱۳۳/۲۳۰/د مورخ ۹۲/۱۲/۲۱(ملغي الاثر شدن قسمت اخير ماده(۱۱)آيين نامه اجرايي ماده(۱۷)قانون حداکثر استفاده از توان…

 به پيـوست تصوير نامه شماره 48491 هـ/ ب مورخ 6/8/1392رئيس محترم مـجلس شوراي اسلامي عنوان رياست محترم جمهوري اسلامي ايـران مـبـني بر ملغي الاثر شدن آن بخش از تصويب نامه شماره…

بخشنامه ۲۳۴۰۰/۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۱۲/۲۱(اصلاحيه ضوابط اجرايي موضوع تبصره ۳ ماده ۱۳۸ قانون مالياتهاي مسقيم)

پيرو بخشنامه شماره 2916/804- 211 مورخ 2/3/1383، به پيوست اصلاحيه ضوابط اجرايي موضوع تبصره 3 ماده 138 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن و الحاقي موضوع…

بخشنامه ۲۳۳۳۸/۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۱۲/۲۱(شمول معافيت موضوع ماده ۱۳۴ قانون مالياتهاي مستقيم به مدارس آموزش از راه دور غيردولتي)

با عنايت به تعريف مدرسه در ماده 2 قانون تأسيس و اداره مدارس، مراکز آموزشي و مراکز پژوهشي غيردولتي موضوع قانون اصلاح قانون تأسيس مدارس غيرانتفاعي مصوب 6/5/1387 و تغيير عنوان مراکز…

بخشنامه ۲۰۰/۲۳۴۶۸ مورخ ۹۲/۱۲/۲۴(عدم امكان تهاتر اضافه پرداختي ماليات عملكرد با بدهي مالياتهاي تكليفي و حقوق و ساير منابع…

نظربه سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص امكان تهاتر اضافه پرداختي ماليات عملكرد با بدهي مالياتهاي تكليفي و حقوق و ساير منابع همچنين  اصلاح قبوض مالياتي صادره به علت اشتباه در درج…

بخشنامه ۲۳۹۹۷/۲۰۰ مورخ ۲۷/۱۲/۹۲(موارد عدم شمول دستورالعمل اجرايي ماده ۱۶۹ مكررقانون مالياتها)

توضیح سایت: بخشنامه ۲۲-۹۵-۲۰۰مورخ ۹۵/۳/۳۱(آیین نامه اجرایی موضوع تبصره(۳) ماده ۱۶۹ اصلاحی مصوب ۳۱-۰۴-۱۳۹۴ قانون مالیات های مستقیم) که موارد عدم شمول را نیز ذکر کرده اینجا ببینید.…

بخشنامه ۲۳۱۵۸/۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۱۲/۱۹(ابلاغ تصويب نامه شماره ۳۰۵۶۲/ت ۴۹۱۲۸هـ مورخ ۱۵/۲/۱۳۹۲ هيأت محترم وزيران)

به پيوست تصوير تصويب نامه شماره 30562/ت 49128هـ مورخ 15/2/1392 هيأت محترم وزيران که به استناد اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب گرديده است به شرح ذيل جهت اطلاع و بهره…

بخشنامه ۳۷۲۳۱/۲۳۰/د مورخ ۹۲/۱۲/۱۷(خسارت دريافتي۱،۵ درصد در ماه از مؤديان بابت مبالغ اضافه پرداختي موضوع تبصره ماده ۲۴۲…

به پيوست راي اکثريت اعضاء شوراي عالي مالياتي موضوع صورتجلسه مورخ 20/8/92 در اجراي بند 3 ماده 255قانون مالياتهاي مستقيم به شماره 36-201 مورخ 2/11/92(پيوست نامه شماره 7712/201/…

بخشنامه ۲۲۶۸۰/۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۱۲/۱۴(اجراي تبصره ۲ ماده ۱۰۴ قانون مالياتهاي مستقيم با توجه به حکم تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون…

همانگونه که اطلاع دارند: - وفق تبصره 2 ماده 119 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه شرط برخورداري از هر گونه معافيت مالياتي، تسليم اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر مي باشد.

بخشنامه ۲۲۳۲۱/۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۱۲/۱۲(ماليات تکليفي موضوع ماده ۱۰۴ ق.م.م سازندگان مسکن مهر)

پيرو بخشنامه هاي 7775/200 مورخ 19/3/1389، شماره 33590/200 مورخ 14/11/1389 و شماره 1978/200 مورخ 15/2/1392 مبني بر اينکه قراردادهاي سه جانبه مسکن مهر و همچنين قرارداد تعاوني هاي…