مرور رده

آيین نامه هاي قانون مالیاتها

بخشنامه ۲۳۰/۹۳/۷۳ مورخ ۹۳/۷/۵(مالیات نقل و انتقال سهام موضوع تبصره ۱ ماده۱۴۳قانون مالیاتهای مستقیم)

نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص رعايت مقررات تبصره ۱ ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم درموارد نقل و انتقال سهام بي نام و همچنين سهم الشركه اشخاص در شركتهاي غير سهامي ، با…

بخشنامه ۲۱۳۸۹/۲۱۲/د مورخ ۹۳/۶/۲۴(ارسال راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عدالت اداري)

روساي امورمالياتي شهر و استان تهران ادارات کل امور مالياتي استان­ها موضوع: ارسال راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عدالت اداري دادنامه شماره 668 مورخ 23/9/1388 درخصوص شرايط…

بخشنامه ۶۳/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۶/۸(عدم کسر ماليات تکليفي موضوع تبصره (۹) ماده (۵۳) قانون ماليات هاي مستقيم از مال الاجاره هاي…

نظر به اينکه درخصوص کسر يا عدم کسر ماليات تکليفي موضوع تبصره (9) ماده (53) قانون ماليات هاي مستقيم توسط اشخاص مذکور در صدر تبصره اخيرالذکر، از مال الاجاره هاي پرداختي به اشخاص…

دادنامه ۹۶۱ مورخ ۹۳/۵/۲۷( اعتراض مؤدی به برگ مالیات قطعی)

رأی شماره ۹۶۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع رسیدگی به اعتراض مؤدی به برگ مالیات قطعی، قبل از رسیدگی و صدور رأی قطعی از سوی هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع تبصره یک ماده ۲۱۶…

بخشنامه ۶۱/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۵/۲۰(نرخ ماليات بردرآمد اتفاقي اشخاص حقوقي )

  باتوجه به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص نرخ ماليات بردرآمد اتفاقي اشخاص حقوقي، بدينوسيله باتوجه به راي اکثريت صورتجلسه شماره 14302/201 مورخ 3/8/1388 شوراي عالي مالياتي و نظر…

بخشنامه ۵۷/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۵/۱۴(ابلاغ جدول ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات عملکرد سال ۱۳۹۲)

در اجراي مقررات بند(ب) ماده 154 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن، به پيوست يک عدد لوح فشرده (CD) مجموعه ضرايب مالياتي عملکرد سال 1392 حوزه تهران…

بخشنامه ۵۸/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۵/۱۴(ابلاغ جدول ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات عملکرد سال ۱۳۹۲ حوزه تهران)

در اجراي مقررات بند(الف) ماده 154 قانون ماليات هاي مستقيم و اصلاحيه هاي بعدي آن، به پيوست يک عدد لوح فشرده (CD) مجموعه ضرايب مالياتي عملکرد سال 1392 حوزه تهران مصوب کميسيون تعيين…

تصویب‌نامه ۵۶۹۱۷/ت۵۰۵۸۲هـ مورخ ۹۳/۵/۲۵(اتخاذ تصميماتي براي ايجاد تحرك اقتصادي، رفع موانع توليد و سرمايه گذاري و بهبهود…

بخشودگی جرایم مالیاتی بنگاه‌های تولیدی/ممنوع نمودن هرگونه دریافت حق بیمه بابت عرصه ملک/تسهیل زمینه‌های تشویق سرمایه‌گذاری‌های خارجی صادرات گرا/استقرار کامل سیستم یکپارچه بانکی…

بخشنامه ۵۲۲/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۴/۲۵(دستورالعمل خوداظهاري درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال ۱۳۹۲ اعضاي سازمان نظام…

بنا به اختيار حاصل از ماده 158ق.م.م، با عنايت به آگهي منتشره در نيمه اول سال 1392و در جهت اجراي مطلوبتر عدالت مالياتي،استفاده بهينه از منابع،توسعه و ترويج فرهنگ خوداظهاري، سازمان…

بخشنامه ۴۹/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۴/۲۲(پذيرش استهلاک قراردادهاي B.O.T و Buyback براي مجريان ايراني طرحهاي مذکور)

در اجراي مقررات تبصره 1 ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم و با توجه به پيشنهاد شماره 4456/200 مورخ 17/3/1393 اين سازمان و موافقت وزير محترم امور اقتصادي و دارايي به شرح نامه شماره…

بخشنامه ۵۰/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۴/۲۴(اصلاحيه ضوابط اجرايي موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالياتهاي مستقيم)

به پيوست اصلاحيه ضوابط اجرايي موضوع ماده 172 قانون مالياتهاي مستقيم منضم به نامه شماره 385/100 مورخ 16/4/1393 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي مبني بر الحاق يک تبصره به بند(2) و…

دادنامه ۴۴ مورخ ۹۳/۴/۱۷( ابطال بندهایي از بخشنامه ۱۳۲۶۹ مورخ ۲۵/۷/۸۴ سازمان امور مالیاتی کل کشور)

 علی رغم صراحت شفافیت تبصره یک ماده 272 قانون مالیات های مستقیم ، ادارات امور مالیاتی بر اساس بخشنامه فوق الذکر از پذیرش گزارش حسابرسی بدون رسیدگی خودداری می نمایند لذا بند 2/7…

بخشنامه ۵۱۵/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۴/۱۱( اجراي مقررات ماده ۱۵۸ قانون مالياتهاي مستقيم براي درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد…

پيرو دستورالعمل شماره 506/93/200 مورخ 19/3/1393 موضوع خوداظهاري درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال 1392 صاحبان مشاغل موضوع ماد 95 قانون مالياتهاي مستقيم(اصلاحي 27/11/80) در…

بخشنامه ۴۶/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۴/۹(نرخ ماليات بردرآمد حقوق اعضاي هيأت علمي و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي و شهرداري ها)

نظر به اينکه در خصوص نرخ ماليات بر درآمد حقوق اعضاي هيأت علمي و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامي وهمچنين کارکنان شهرداري ها و مؤسسات وابسته به آنها از سال 1388لغايت حال سؤالاتي مطرح…

بخشنامه ۵۱۳/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۴/۹(تمديد مهلت ارسال فهرست اطلاعات معاملات فصلي کليه فصول سال هاي ۱۳۹۱و ۱۳۹۲و فصل بهار سال…

پيرو بند 1-5 دستورالعمل شماره 24468/200/ص مورخ 27/10/1390 و دستورالعمل تمديد شماره 502/93/200 مورخ 14/02/1393 در خصوص مهلت ارسال اطلاعات معاملات فصلي موضوع ماده 169 مکرر قانون…

بخشنامه ۴۰/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۳/۲۶( تلقي مؤسسات اعتباري غيربانکي داراي مجوز از بانک مرکزي از مصاديق بند ۱۸ ماده ۱۴۸)

به پيوست تصوير تصويب نامه شماره 28610/ت 50343هـ مورخ 18/3/1393 هيأت محترم وزيران دراجراي مقررات ماده 147 قانون مالياتهاي مستقيم که در ويژه نامه شماره 687 مورخ 25/3/1393 روزنامه…