مرور رده

آيین نامه هاي قانون مالیاتها

بخشنامه ۱۴۰/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۱۲/۱۲(پرداخت مبلغ تسهيلات منوط به وجود صورت حساب قرارداد مذکور در سامانه ماده ۱۶۹ مکرر قانون…

  بدينوسيله مفاد ماده 25 تصويب نامه شماره 123218 مورخ 17/10/1393 ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي و تبصره آن درخصوص رويه بانکها و موسسات اعتباري در اعطاي تسهيلات و نحوه ارائه…

بخشنامه ۴۲۰۶۸/۲۳۰/د مورخ ۹۳/۱۲/۳(بند ۲ ضوابط اجرايي موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالياتهاي مستقيم)

احتراماً، ضمن ارسال نامه شماره 202338/6 مورخ 1/11/1393 معاون محترم اداري و مالي و مديريت منابع وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در خصوص دريافت فهرست کمکهاي دريافتي دانشگاهها در اجراي…

بخشنامه ۱۳۱/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۱۱/۲۸(ابطال بخشنامه شماره ۷۰۷۹۳ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۸)

به پيوست رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره 1403 مورخ 10/9/1393 مبني بر اينکه، " به موجب رأي شماره 513 الي 517-18/11/1389 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، بند10…

دادنامه ۱۹۰۹ مورخ ۹۳/۱۱/۲۷(ابطال ممنوعیت خروج غیر مودی به استناد ناصواب به ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم)

توضیح سایت: این رای توسط سازمان امورمالیاتی ابلاغ شد. شاکی به موجب دادخواستی ابطال رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 6544/4/30- 13/6/1378 و بخشنامه شماره…

بخشنامه ۲۰۰/۹۳/۱۲۷مورخ ۹۳/۱۱/۱۲(ابطال بخشنامه شماره ۱۱۸۳۹ مورخ ۷/۲/۱۳۸۸در ارتباط با کد رهگيري)

   به پيوست تصوير راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 1218 مورخ 14/7/1393 مبني بر ابطال بخشنامه شماره 11839 مورخ 7/2/1388 اين سازمان که در ارتباط با عدم لزوم ارائه…

بخشنامه ۱۲۲/۹۳/۲۰۰مورخ ۹۳/۱۰/۲۷(بخشودگي جرايم بنگاههاي توليدي با رعايت ماده ۱۹۱ قانون مالياتهاي مستقيم)

 پيرو بخشنامه شماره 76/93/200 مورخ 8/7/1393 درخصوص مصوبه هيأت محترم وزيران، موضوع بخشودگي جرايم مالياتي بنگاههاي توليدي (اعم از جرايم مالياتهاي مستقيم وماليات بر ارزش افزوده) به…

بخشنامه ۵۳۷/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۱۰/۲۱(چگونگي برخورد و اقدام در ارتباط با اطلاعيه هاي واصله از سامانه دريافت اطلاعات موضوع…

   نظر به سوالات و ابهامات مطروحه در خصوص چگونگي برخورد و اقدام در ارتباط با اطلاعيه هاي واصله از سامانه دريافت اطلاعات موضوع ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم در رسيدگي…

بخشنامه ۱۲۴/۹۳/۲۰۰مورخ ۹۳/۱۱/۷(نحوه اقدام ادارات امور مالياتي در موارد اشتباه سهوي موديان در ثبت مبالغ برخي از اقلام…

پيرو بخشنامه شماره 26/93/200 مورخ 3/3/1393 در خصوص نحوه اقدام ادارات امور مالياتي در موارد اشتباه سهوي موديان در ثبت مبالغ برخي از اقلام اظهارنامه، بدينوسيله مقرر مي دارد:

بخشنامه ۱۲۵/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۱۱/۸(ابطال بندهاي (۲) و (۳) بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵/۲۴۰۱/۲۳۲ مورخ ۱۸/۷/۱۳۸۵)

  به پيوست راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري موضوع دادنامه شماره 1215 مورخ 14/7/1393 مندرج در روزنامه رسمي 729 مورخ 20/8/1393 مبني بر ابطال بندهاي (2) و (3) بخشنامه شماره…

بخشنامه ۱۲۰/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۱۰/۲۱(تاييديه موضوع ماده ۱۴۳ قانون مالياتهاي مستقيم)

پيرو بخشنامه شماره 87/93/200 مورخ 7/8/1393 ، به پيوست فهرست مربوط به تاييديه 24 شرکت پذيرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران مربوط به دوره مالي منتهي به سال 1392 ارسال مي گردد.

بخشنامه ۱۱۹/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۱۰/۲۰(اعلام شمول تبصره ۱و۲ ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالياتهاي مستقيم به اوراق بهادار مبتني بر…

پيرو بخشنامه شماره 3539/ 200 /ص مورخ 1/3/1392 به منظور اجراي تبصره هاي 1و2 ماده 143 مکرر الحاقي به قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366،

بخشنامه ۱۱۵/۹۳/۲۳۰ مورخ ۹۳/۱۰/۸(اطلاع رساني و پالايش اطلاعات موجود در سامانه ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالياتهاي مستقيم)

 پيرو دستورالعمل هاي صادره در خصوص موضوع ماده 169 مکرر قانون مالياتهاي مستقيم، نظر به اينکه بر اساس بررسي هاي به عمل آمده از سامانه دريافت اطلاعات موضوع ماده مذکور مشخص گرديد که…

دادنامه ۱۴۱۹ مورخ ۹۳/۹/۱۱(نحوه برخورداری معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی و معدنی دارای پروانه بهره برداری)

 با توجه به این که اين شرکت  دارای پروانه بهره برداری شماره ۵۶۷۲۵ـ۱۴/۱۱/۱۳۸۰ از سازمان صنایع و معادن خراسان رضوی است و وفق ماده ۱۳۲ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۲۶/۱۱/۱۳۷۶ از…

بخشنامه ۵۳۵/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۹/۱۸(رسيدگي به ماليات املاک اجاري در اختيار کارشناسان رسمي دادگستري و مهندسين ناظر ساختمان و…

به قرار اطلاع، برخي ادارات امور مالياتي ، آن دسته از املاک مسکوني را که توسط بعضي از صاحبان مشاغل نظير کارشناسان رسمي دادگستري و مهندسين ناظر ساختمان که خود و خانواده يا پدر و…

بخشنامه ۱۰۳/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۹/۱۰(اصلاح آيين نامه اجرايي ماده (۱۳۴) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم)

 پيرو بخشنامه20930/4576-211 مورخ11/8/1381،به پيوست تصوير تصويب نامه شماره97440/ت50691هـ مورخ 26/8/1393 هيأت محترم وزيران، درخصوص « اصلاح آيين نامه اجرايي ماده (134) اصلاحي قانون…