مرور رده

آيین نامه هاي قانون مالیاتها

بخشنامه ۵۰۶-۹۴-۲۰۰ مورخ ۹۴/۳/۳۰(نمونه صورتجلسه انجام توافق با اتحاديه هاي امور صنفي)

پيرو دستورالعمل شماره 505-94-200 مورخ25-3-1394 به پيوست نمونه صورتجلسه انجام توافق با اتحاديه هاي امور صنفي جهت تعيين درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال 1393 صاحبان مشاغل…

بخشنامه ۵۰۵-۹۴-۲۰۰ مورخ ۹۴/۳/۲۵(تعيين درآمد مشمول ماليات عملکرد سال ۱۳۹۳ صاحبان مشاغل موضوع بند ج ماده ۹۵)

بنابه اختيار حاصل از تبصره 5 ماده 100 قانون مالياتهاي مستقيم ، به امورمالياتي شهر و استان تهران و ادارات کل امور  مالياتي ساير استان ها اجازه داده مي شود با رعايت موارد زير ،…

بخشنامه ۳۳-۹۴-۲۰۰ مورخ ۹۴/۳/۲۳(شمول ماليات به درآمدهاي آستان هاي مقدس و قرارگاههاي سازندگي)

 بر اساس جزء (م) تبصره 9 قانون بودجه سال 1394کل کشور،  آستان هاي مقدس و قرارگاههاي سازندگي مکلفند در سال 1394 اظهارنامه مالياتي و حساب سود و زيان درآمدهاي سال 1393مرتبط با سهام…

بخشنامه ۳۲-۹۴-۲۰۰ مورخ ۹۴/۳/۱۷(تعيين آخرين مهلت ثبت نام براي اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل)

 باتوجه به سوالات و ابهامات پيش آمده درخصوص مهلت نهايي ثبت نام اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل براي دريافت شماره اقتصادي و در جهت تکريم موديان محترم مالياتي و تشويق آنها براي انجام…

بخشنامه ۲۲/۹۴/۲۰۰ مورخ ۹۴/۳/۳(اعمال معافيت درصورت احراز نصب صندوق مکانيزه فروش در مراحل رسيدگي و حل اختلاف مالياتي)

پيرو بخشنامه شماره 86-93-200 مورخ 3-8-1393 درارتباط با چگونگي رسيدگي به ماليات صاحبان مشاغلي که در اجراي ماده121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مکلف به استفاده از صندوق­هاي…

بخشنامه ۱۵/۹۴/۲۰۰ مورخ ۹۴/۲/۱۳(احکام مالياتي قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور)

احکام مالياتي قانون بودجه سال 1394 کل کشور مصوب24/12/1393 مجلس شوراي اسلامي که در تاريخ 28/12/1393 در روزنامه رسمي آگهي گرديده است، به شرح زير جهت اطلاع و بهره برداري لازم ابلاغ…

دستور موقت جلوگیری از اجرای بند ۱۰ بخشنامه مبنی بر ملزم نمودن داروخانه ها به نصب و استفاده از صندوق فروش pos مکانیزه…

توضیح سایت:بخشنامه مرتبط با این موضوع را اینجا ببینید. بموجب قرار صادره از طرف ديوان عدالت اداري ، بخشنامه شماره 13007/200 مورخ 28/06/1391 سازمان امور مالياتي کشور متوقف شد.

بخشنامه ۱۳/۹۴/۲۰۰ مورخ ۹۴/۲/۸(حق تمبر موضوع ماده ۴۸ قانون مالياتهاي مستقيم درمناطق آزاد تجاري)

 نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در ارتباط با حق تمبر موضوع ماده 48 قانون مالياتهاي مستقيم (حق تمبر سهام و سهم الشرکه در موارد ثبت و افزايش سرمايه) در مناطق آزاد تجاري،…

بخشنامه ۱۴/۹۴/۲۰۰ مورخ ۹۴/۲/۸(احکام مالياتي قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت۲)

احکام مالياتي قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت(2) که طي روزنامه رسمي مورخ 26/12/1393 آگهي گرديد، به شرح ذيل جهت اطلاع و بهره برداري ابلاغ مي گردد.

تصويب نامه ۱۴۹۸۱/ت۵۰۸۶۶هـ مورخ ۹۴/۲/۱۰( عدم شمول حواله هاي ارزي پرداخت نقدي دوره تحريم از مواد (۴۵) و (۴۷) قانون…

با تصویب دولت، حواله‌های ارزی که در دوره تحریم وسیله پرداخت نقدی در مبادلات تجاری با خارج از کشور محسوب می‌شود، مشمول مالیات مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم نیست.

دادنامه ۱۹۶۹ مورخ ۹۳/۱۲/۱۸(اخذ حق تمبر از حواله های ارزی خلاف قانون است)

 احتراماً، به استحضار می رساند: ماده 45 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 و اصلاحیه های بعدی آن مشعر بر تعلق سه در هزار مالیات حق تمبر نسبت به اوراق برات و فته طلب (سفته) و…

بخشنامه ۱۴۸/۹۳/۲۰۰مورخ۹۳/۱۲/۲۳( ماليات بر درآمد حقوق کارکنان شاغل در پارک هاي علم و فن آوري)

  به پيوست نظر اکثريت اعضاي شوراي عالي مالياتي موضوع صورتجلسه شماره 14-201 مورخ 19/7/1393، در ارتباط با ماليات بر درآمد حقوق کارکنان شاغل در پارک هاي علم و فن آوري با توجه به…

بخشنامه ۱۴۶/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۱۲/۱۸(تاييديه موضوع ماده ۱۴۳ قانون ماليات هاي مستقيم)

پيرو بخشنامه هاي شماره 120/93/200 مورخ 21/10/1393 و شماره 87/93/200 مورخ 7/8/1393 به منظور اعمال بخشودگي موضوع ماده 143 قانون ماليات هاي مستقيم، به پيوست فهرست مربوط به تاييديه…

بخشنامه ۱/۹۴/۲۰۰ مورخ ۹۴/۱/۷(ميزان معافيت ماليات بر درآمد حقوق سال ۱۳۹۴)

  با عنايت به بند(الف) تبصره(9) قانون بودجه سال 1394 کل کشور،که به موجب آن سقف معافيت مالياتي موضوع ماده (52) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران براي سال 1394،…