نرم افزارحسابداری صدگان

نحوه رسیدگی به تراکنشهای بانکی سنوات ۹۸ و پس از آن

0 246

حسابداراپ

اظهارنظر مورخ ١٠ /۴/ ١۴٠٣ معاون درآمدهای مالیاتی در خصوص رسیدگی به تراکنشهای بانکی سنوات ۹۸ و پس از آن و ارزش افزوده سنوات ۹۶ و ماقبل آن که تاکنون رسیدگی نشده یا رسیدگی گردیده و در مراحل دادرسی می باشد.

پندار سیستم

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.