نرم افزارحسابداری صدگان

تشریح توقف رسیدگی به تراکنشهای بانکی

0 221

حسابداراپ

پیرو نامه شماره ۲۰۰/۲۰۳۰۵ مورخ ٢٩ /٣ /١۴٠٣ توقف رسیدگی به تراکنشهای بانکی صرفاً در خصوص حساب‌های غیر تجاری مودیان اشخاص حقیقی است.

پیرو نامه شماره ۲۰۳۰۵/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ با موضوع رسیدگی به تراکنش‌ های بانکی، در خصوص از دستور کار خارج نمودن بررسی و رسیدگی به تراکنش‌ های بانکی موارد مندرج در نامه مزبور اعلام می دارد،
 اولا، نامه فوق الذکر صرفا درخصوص رسیدگی به تراکنش های بانکی حساب های غیر تجاری اشخاص حقیقی می باشد;

پندار سیستم

 ثانیا، ضروری است تا زمان ارائه فرآیند و سامانه اصلاحی، صرفا از سه ماه قبل از انقضای مهلت مرور زمان رسیدگی (حسب مورد) نسبت به رسیدگی اقدام گردد;
 ثالثا، مقتضی است با هدف نظارت بر حسن اجرای مفاد نامه شماره ۲۰۳۰۵/۲۰۰/د مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۹، ادارات کل پیش از صدور هرگونه اوراق تشخیص یا مطالبه اصل مالیات و جرایم متعلقه، نسبت به ارسال اسناد مثبته حاکی از درآمدی بودن تراکنش مورد رسیدگی به دادستانی انتظامی مالیاتی و به ترتیبی که دادستان محترم مقرر می نماید، اقدام نمایند;
 رابعا، مفاد این نامه صرفا تا زمان پیاده سازی و استقرار ساز و کار مذکور در نامه صدرالذکر معتبر خواهد بود.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.