نرم افزارحسابداری صدگان

دستگاههای اجرائی میتوانندامکانات وکمکهای رفاهی راهمانندشاغلین به بازنشستگان پرداخت نمایند.

0 140

حسابداراپ

طبق تبصره ۲ماده ۴ ضوابط اجرائی قانون بودجه ۱۴۰۳ ،دستگاههای اجرائی میتوانندعلاوه برپرداخت کمک هزینه فوت وازدواج،حق بیمه عمروحوادث ،درقالب موافقتنامه های مبادله شده،نسبت به ارائه کمکهاوامکانات رفاهی به بازنشستگان ومستمری بگیران خودهمانندکارکنان شاغل اقدام نمایند.
متن ماده ۴ دستورالعمل ضوابط اجرائی بودجه ۱۴۰۳ وتبصره های آن بشرح ذیل میباشد.

صندوق بازنشستگی کشوری موظف است نسبت به پرداخت کمک هزینه عائله مندی اولاد و عیدی برای بازنشستگان دستگاههای اجرایی که هزینه های مذکور توسط سازمان از اعتبارات هزینه ای آنها قبلاً کسر گردیده است اقدام نماید.

محل تبلیغ شما

سایر هزینه های مربوط به بازنشستگان از قبیل کمک هزینه ،ازدواج کمک هزینه فوت، حق بیمه عمر و حوادث توسط دستگاههای اجرایی ذی ربط پرداخت میشود. سهم دستگاه اجرایی برای حـق بیمه درمان بازنشستگان کشوری از جمله بازنشستگان صندوق مذکور که دستگاه اجرایی زمان اشتغال آنان به بخش غیر دولتی واگذار شده است توسط سازمان بیمه سلامت ایران پرداخت می.شود سهم بیمه شده بابت حق بیمه درمان پایه ایثارگران بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری توسط دستگاه اجرایی در زمان اشتغال آنان پرداخت میشود.

تبصره ۱ – در مورد بازنشستگان شرکتهای دولتی مزایای یادشده کماکان از محل منابع داخلی مربوط به شرکت پرداخت میگردد مگر در مواردی که به موجب قانون توسط صندوق بازنشستگی مربوط قابل پرداخت باشد.

تبصره ۲- دستگاههای اجرایی میتوانند در حدود تکالیف قانونی نسبت به ارایه امکانات و کمکهای رفاهی به بازنشستگان و مستمری بگیران خود در چارچوب موافقتنامه اقدام نمایند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.