نرم افزارحسابداری صدگان

نحوه احتساب سنوات خدمت نظام وظیفه مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری

0 113

حسابداراپ

 شرح اولیه: خدمت نظام وظیفه طبق ماده ۱۰۵قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ۲ماده ۸۵ قانون استخدام  کشوری بشرط تعیین بدهی و پرداخت کسور بازنشستگی از هر لحاظ قابل احتساب می باشد. دستگاه اجرایی موظف است درهنگام  احتساب خدمت نظام از بابت افزایش سنواتی و… نسبت به محاسبه و واریز بدهی کسور خدمت نظام به حساب صندوق بازنشستگی کشوری نیز اقدام شایسته معمول و مدارک فوق الذکر را برای اخذ تاییدیه نهائی به صندوق بازنشستگی کشوری استان ارائه نماید.

☑️ نوع خدمت: نظام وظیفه (سربازی)
▫️ مستند احتساب:
ماده ۳۴ قانون استخدام کشوری
ماده ۱۰۵ قانون مدیریت خدمات کشوری
▫️ مستند تعیین بدهی:
تبصره ۲ ماده ۸۵ قانون استخدام کشوری
▫️ نرخ کسور:
۹٪ کلیه ارقام مشمول برداشت کسور بازنشستگی حکم استخدام رسمی- آزمایشی

☑️ مدارک مورد نیاز:
اولین حکم کارگزینی اشتراک صندوق کشوری
فرم محاسبه کسور غیر رسمی
فیش بانکی واریز بدهی کسور یا کسر از حقوق تایید شده توسط حسابداری اداره کل

پندار سیستم

☑️ مراحل و روال اداری:
۱.مراجعه همکار به اداره محل خدمت
۲.تقاضای احتساب خدمت زیر پرچم با ارائه گواهینامه پایان خدمت
۳.محاسبه کسور ع- ۷۰ توسط کارگزینی
۴. واریز بدهی (کسر از حقوق یا واریز طی یک فیش)
۵ .ارسال مدارک به صندوق جهت تایید
۶. بررسی مدارک و مستندات؛ تایید و اعاده نسخه فرم دستگاه
۷. صدور حکم احتساب سنوات توسط امور اداری

☑️ محاسبه بدهی کسور کارمند رسمی:
۹ درصد حقوق و مزایای اولین حکم رسمی × مدت (به ماه) خدمت نظام

☑️ صندوق تأمین اجتماعی: مبنای محاسبه نظام وظیفه تأمین اجتماعی برابر آخرین حکم کارگزینی زمان درخواست لحاظ می گردد. ولی صندوق بازنشستگی کشوری: مبنای محاسبه برای احتساب سنوات مدت خدمت نظام وظیفه انجام شده درصدی از موارد مشمول کسور با اولین حکم رسمی (رسمی آزمایشی) می باشد. لذا هرچه تاریخ اولین حکم استخدام آنها قبل تر و با حقوق کمتر باشد، هزینه کمتری را متقبل خواهند شد. بنابراین همکاری که می خواهد موقع رسمی شدن صندوق بازنشستگی انتخاب کند بهتر است هزینه دوران نظام وظیفه بعد از آن پرداخت کند.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.