نرم افزارحسابداری صدگان

نحوه رسیدگی به اظهارنامه های مالیاتی

0 494

حسابداراپ

در اجرای ماده ۴۱ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم و جهت اجرای دقیق رسیدگی به اظهارنامه های مالیاتی مطابق مقررات موجود، تعاریف ذیل مدنظر می باشد:
حسابرسی مالیاتی: نوعی از حسابرسی رعایت است که با استفاده از اصول و شواهد حسابرسی به منظور انطباق اطلاعات مالی مودیان با قوانین و مقررات مالیاتی با هدف اظهارنظر و تعیین درآمد/ مأخذ مشمول مالیات آنان انجام می شود؛

دفاتر، اسناد و مدارک: موضوع آئین نامه مربوط به روش نگاهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی وچگونگی تنظیم صورتهای مالی نهایی موضوع ماده (۹۵) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۴؛

حجم فعالیت: مجموع مبلغ فروش کالا و خدمات فعال اقتصادی در یک سال مالی معین؛

ارزش‌ منصفانه: براساس بند (۸) استاندارد شماره (۳) حسابداری، ارزش منصفانه مبلغي‌ است‌ كه‌ خريداري‌ مطلع‌ و مايل‌ و فروشنده‌اي‌ مطلع‌ و مايل‌ مي‌توانند در معامله‌اي‌ حقيقي‌ و در شرايط‌ عادي‌، يك‌ دارايي‌ را در ازاي‌ مبلغ‌ مزبور با يكديگر مبادله‌ كنند.

پندار سیستم

بهای تمام‌ شده‌ موجودی مواد و کالا: بهاي‌ تمام‌ شده‌ موجودي‌ مواد و کالا بايد دربرگيرنده‌ مخارج‌ خريد، مخارج‌ تبديل‌ و ساير مخارجي‌ باشد كه‌ واحد تجاري‌ در جريان‌ فعاليت‌ معمول‌ خود، براي‌ رساندن‌ كالا يا خدمات‌ به‌ مكان‌ و شرايط‌ فعلي‌ آن‌ متحمل شده‌ است‌.(بند ۶ استاندارد شماره ۸ حسابداري موجودي مواد و كالا)

بهای تمام شده خدمات: در برگیرنده کلیه هزینه ها و مخارجی است که برای ارائه خدمت تحمل شده باشد.

نسبت فعاليت: عبارت است از نسبت سود ناویژه و نسبت سود فعالیت(ویژه) که از طریق ابراز مؤدی، نسبت فعالیت مشاغل مشابه در سامانه طرح جامع مالياتي يا نسبتي كه هر ساله باتوجه به اطلاعات موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی سازمان و اطلاعات سایر مراجع مربوط حداکثر تا پانزدهم مرداد ماه هرسال برای سال مالیاتی قبل با تایید رئیس کل سازمان اعلام میشود، تعیین می گردد.

نسبت سود ناویژه: نسبتی است که حاصلضرب آن در مبلغ فروش یا درآمد مبلغ سود ناویژه فعالیت مودی را مشخص می نماید.

نسبت سود فعالیت(ویژه): نسبتی است که حاصلضرب آن در مبلغ فروش یا درآمد مبلغ سود ویژه فعالیت مودی را مشخص مینماید.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.