نرم افزارحسابداری صدگان

لزوم اعلام فهرست میزان و مبالغ بخشودگی معافیتها و تخفیفهای اعطایی به اشخاص

0 180

حسابداراپ

بخشنامه درخصوص تکلیف دستگاه های اجرایی تامین کننده خدمات عمومی به ارسال گزارش فهرست، میزان و مبالغ بخشودگی، معافیت ها و تخفیف های اعطایی به اشخاص حقیقی و حقوقی از قبیل انشعابات، هزینه های مستمر، مصرفی و بهره برداری

‎ سلام علیکم ‎

‎ با عنایت به استناد بند (ض) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کشور مقرر گردیده است. دستگاههای اجرایی تأمین کننده خدمات عمومی از جمله وزارتخانه های نیرو،نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت موظفند فهرست میزان و مبالغ بخشودگی معافیتها و تخفیفهای اعطایی به اشخاص حقیقی و حقوقی از قبیل انشعابات، هزینه های مستمر مصرفی و بهره برداری را هر سه ماه یکبار به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه ‎گزارش کنند.

پندار سیستم

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ضمن انعکاس مبالغ یاد شده ‎در گزارش عملکرد مالی دولت، گزارش نهایی را هر سه ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. مقتضی است کلیه دستگاه های اجرایی مشمول گزارش موصوف را به تفکیک اشخاص حقیقی و حقوقی که شامل اطلاعات مربوط به موضوع و سرجمع مبالغ معافیت و … می باشد را در مقاطع سه ماهه و در قالب جداول پیوست حداکثر پس از گذشت ده روز از پایان هر فصل به خزانه داری کل کشور (اداره کل نظارت بر بودجه)جهت درج در گزارش عملکرد مالی دولت و  همچنین گزارش مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

‎ سید رحمت الله اکرمی ‎

خزانه دار کل کشور

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.