ویژگی دو پیشنهاد این مرکز، فراهم بودن زیرساخت مالیات‌ستانی از این دو مسیر است.

از سوی دیگر در مالیات بر تراکنش که مشمول تراکنش های بالای ۵ میلیون تومان می شود و نرخ آن نیز بسیار پایین است، احتمالا هزینه اجتماعی نیز برای دولت نخواهد داشت.

این در حالی است که تراکنش بالای ۵ میلیون معمولا برای انجام معامله یا انواع خرید و فروش ازجمله ملک و خودرو انجام می‌شود که خرید دو مثال اخیر، خود مشمول مالیات است و پرداخت مالیات برای انتقال وجه معامله، مالیات مضاعفی است که خریدار، پرداخت خواهد کرد.

اما از سوی دیگر، گرچه این پیشنهاد برای کاهش کسری بودجه مطرح شده اما بنابر گزارش مرکز پژوهش‌ها، تنها حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان برای دولت عایدی دارد و این در حالی است که رقم  کسری بودجه امسال، ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

منبع:اکوایران