حسابان وب

صرفا اعتراضاتی که از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی تسلیم شود قابل رسیدگی است

0 346
آکادمی محسن قاسمی

 بر اساس دستورالعمل مالیاتی مورخ ۱۲/ ۱۱/ ۱۴۰۰ رئیس کل سازمان امور مالیاتی از تاریخ ۱۸/ ۲/ ۱۴۰۱ به بعد؛صرفا اعتراضاتی که از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی در موعد مقرر قانونی به ادارات کل امور مالیاتی تسلیم شود به عنوان اعتراض قابل رسیدگی مجدد بوده و مواردی که از سایر طرق ارسال می شوند در اجرای ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۲/ ۳/ ۱۴۰۰، مورد رسیدگی مجدد قرار نخواهند گرفت.

فینتو

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.