حسابان وب

پرسش پاسخ حسابرسی در خصوص صورتهای مالی

0 414
آکادمی محسن قاسمی

شركت سهامي خاص در تاريخ ١٣٩٥/٨/١٥ مجمع برگزار و اعضاي هيات مديره انتخاب نموده است. صورتجلسه مجمع در ثبت شركت ها ثبت نگرديده است. از آن تاريخ به بعد عملا هيات مديره جديد امور شركت را انجام داده ليكن در پايان سال حاضر به تاييد صورت هاي مالي سال ٩٥ نيست ولي هيات مديره قديم صورت مالي را تاييد و تاييديه مديران را امضا نموده است.
آیا حسابرس در اين شرايط ميتواند گزارش صادر كند و چه وظيفه اي نسبت به موارد گفته شده دارد؟

فینتو

مسئوليت تهيه صورتهاي مالي با هيئت مديره است وهيئت مديره قانوني شركت به استناد ماده ١٠٨ افرادي هستند كه در مجمع مورخ ١٥ آبان ٩٥ انتخاب شده اند و عدم رعايت ماده ١٠٦ به قانوني بودن انتخاب هيئت مديره خللي وارد نمي آورد.
لذا عدم تاييد صورتهاي مالي و تاييديه مديران توسط اعضاي جديد. بدان معني است كه تاييديه مديران و صورتهاي مالي و…به تاييد و تصويب هيات مديره نرسيده است در چنين شرايطي حسابرس نبايد گزارش صادر نمايد چون گزارش مالي مصوب هيات مديره در اختيار ندارد و به هردليل در صورت الزام به تهيه و ارائه گزارش، بدليل محدوديت مزبور بايد ، گزارش “عدم اظهار نظر ” صادر نمايد.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.