حسابان وب

آیین نامه اجرایی اصلاحی موضوع ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

0 2,152

حصین حاسب

 به پیوست تصویر “آیین نامه اجرایی اصلاحی موضوع ماده (۶) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان”که طی شماره ۲۰۲۳۵۹ مورخ ۳۰/۱۱/۱۴۰۰ به تصویب وزیر محترم اموراقتصادی و دارایی رسیده است، جهت اجرا ارسال می‌گردد.

داود منظور – رئیس کل سازمان مالیاتی
 آیین نامه اجرایی اصلاحی موضوع ماده (۶) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
ماده ۱- معانی واژه‌ها و اصطلاحات بکار رفته در این آیین نامه به شرح ذیل می‌باشد:
الف) سازمان : سازمان امور مالیاتی کشور،
ب) قانون: قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۲۱/۷/۱۳۹۸،
پ)ق.م.ا : قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲/۳/۱۴۰۰،
ت) دوره مالیاتی: برابر بند (خ) ماده (۱) ق.م.ا دوره مالیاتی هر سه ماه می باشد ومنطبق بر فصول سال شمسی،
ث) جمع صورتحساب: جمع مبالغ کلیه صورتحساب های الکترونیکی صادره مربوط به عرضه کالاها و ارائه خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده که در یک دوره مالیاتی توسط مودی صادر شده است،
ج) واحد جدید التاسیس: مودی مالیاتی که از تاریخ اجرای قانون شروع به فعالیت و کسب و کار می نماید،
چ) واحد فاقد سابقه مالیاتی: مودی مالیاتی که مشمول واحدجدیدالتاسیس نبوده و برای دوره مشابه سال قبل دارای فروش مشمول مالیات بر ارزش افزوده نباشد،
ح) مالیات: بند”ج” ماده(۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۰۲/۰۳/۱۴۰۰،
خ) حد مجاز فروش: حداکثر سقف مجاز فروش کالا و ارائه خدمت مشمول مالیات بر ارزش افزوده در یک دوره مالیاتی با درج مالیات بر ارزش افزوده،
د) فروش مجاز: فروش کالا و ارائه خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده از طریق صورتحسابهای الکترونیکی صادره با درج مالیات بر ارزش افزوده در سامانه مودیان در یک دوره مالیاتی،
ذ)فروش اظهارشده: مبلغ مربوط به فروش کالاها و ارائه خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده که مودی در یک دوره مالیاتی به یکی از طرق ذیل به سازمان اعلام می نماید:
-صورتحساب های الکترونیکی ثبت شده درسامانه مودیان،
-تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده.
ر) مرکز: مرکز تنظیم مقررات موضوع ماده ۲۷ قانون.
ماده ۲ – حد مجاز فروش مودیان به صورت زیر تعیین می شود:
الف) برای واحدهای جدید التاسیس و فاقد سابقه، حد مجاز فروش به میزان سه برابرمعافیت موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیات های مستقیم همان سال برای یک دوره مالیاتی میباشد.
ب) برای سایر مودیان، حد مجاز فروش حداقل معادل سه برابر معافیت موضوع ماده(۱۰۱)قانون مالیات های مستقیم یا سه برابر فروش اظهاری مشمول مالیات بر ارزش افزوده دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان پرداخت یا ترتیب پرداخت آن داده شده است؛ هرکدام که بیشتر باشد.

پندار سیستم

ج) حد مجاز فروش برای مودیانی که حسب فراخوان های مالیات بر ارزش افزوده مکلف به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ نبوده اند، معادل سه برابر یک چهارم فروش اظهار شده عملکرد سال قبل یا سه برابر معافیت موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیات‌های مستقیم که مالیات آن به سازمان پرداخت یا ترتیب پرداخت آن داده شده است؛هر کدام که بیشتر باشد.
تبصره ۱- در صورتی که مالیات دوره مشابه سال قبل به طور کامل پرداخت نشود به نسبت آن میزان از مالیات پرداخت شده، سه برابر حد مجاز فروش برای مودیان موضوع بند (ب)تعیین می‌گردد. در اجرای این حکم در صورت پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات دوره مشابه سال قبل در طی دوره سال جاری، افزایش حد مجاز تا سقف بند (ب) این ماده جاری میباشد.
تبصره ۲-درخصوص فروش های نسیه کالا و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده، محاسبه حدمجاز فروش در دوره هایی که مبالغ آن پرداخت و به تایید طرفین رسیده باشد، لحاظ خواهد شد.
تبصره ۳-فروش کالا و ارائه خدمات صادراتی کالا و خدمات مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده با عنایت به اینکه برای خریدار اعتبار ایجاد نمی کند، در محاسبات حد مجاز فروش لحاظ نمی شود.
تبصره ۴-عرضه کالا و ارائه خدمات به مصرف کننده نهایی با توجه به اینکه برای خریداراعتبار ایجادنمی کند، درمحاسبات حدمجاز فروش لحاظ نمی شود.
تبصره ۵-روش­هایی که حق العمل کار به حساب آمر انجام می دهد در حد مجاز فروش حق العمل کار در نظر گرفته می­شود.صورتحساب­های حق العمل کار از بابت کمیسیون دریافتی از آمر جداگانه صادر می­شود.
تبصره ۶- در صورت فروش کالا یا ارائه خدمت به اشخاص موضوع تبصره ماده (۲) قانون، باتوجه به اینکه خریدار از اعتبارمالیاتی نمی تواند استفاده کند، جزو حد مجاز فروش فروشنده در نظر گرفته نمی شود.
ماده ۳- سازمان موظف است، به منظور آگاهی مودی از حد مجاز فروش تعیین شده موضوع ماده (۲) این آیین نامه برای هر دوره مالیاتی ، تمهیدات لازم را درکارپوشه مودی فراهم نماید.همچنین سازمان موظف است در زمانی که میزان فروش مودی به ۸۵% و ۹۵% حد مجاز می رسد،مراتب را از طریق کارپوشه و سایر طرق از جمله پیامک به وی اطلاع دهد.
تبصره: در صورتی که حد مجاز فروش به ۱۰۰ % رسید، سازمان موظف است مراتب اخطار ازطریق کارپوشه و سایر طرق از جمله پیامک به مودی و خریدار درخصوص صورت حساب های بعداز حد مجاز اطلاع رسانی نماید.
ماده۴-مودی به منظور افزایش حد مجاز فروش می بایست به یکی از روش های زیر از طریق کارپوشه خود اقدام نماید:
الف) پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات
ب) ارایه تضامین کافی از قبیل سپرده بانکی، ضمانت بانکی یا وثیقه ملکی پس از تاییددرخواست توسط اداره امور مالیاتی
تبصره ۱- سازمان موظف است به محض پرداخت مالیات یا ارائه تضامین نسبت به انعکاس آن در کارپوشه اقدام نماید.
تبصره ۲- افزایش حد مجاز فروش هر دوره حداکثر تا پایان همان دوره امکانپذیر است.
ماده ۵- در هر زمان که جمع صورتحساب در یک دوره مالیاتی بیش از حد مجاز فروش باشد،مالیات بر ارزش افزوده مبلغ کالا و خدمات مازاد بر حد مجاز فروش نبایددرصورتحساب درج شود و برای خریدار این مبلغ اعتبار محسوب نمی شود، لیکن فروشنده ملزم به پرداخت کل مالیات بر ارزش افزوده متعلقه می باشد.
تبصره ۱- جهت بهره مندی خریدار از اعتبار مالیاتی صورتحساب الکترونیکی موضوع ماده(۵) این آیین نامه (فروش کالا و خدمات مازاد بر حد مجاز فروش)، فروشنده مکلف است حد مجاز فروش خودرامتناسب با میزان فروش کالا و خدمات مشمول مالیات بر ارزش افزوده صورتحساب افزایش داده و سپس صورتحساب الکترونیکی اصلاحی مربوطه رابراساس مقررات اعلامی توسط مرکز صادر نماید.
تبصره ۲– در صورت عدم صدور صورتحساب اصلاحی با رعایت تبصره (۱) ماده (۵) این آیین نامه در دوره مالیاتی صدور صورتحساب اصلی، مبلغ مالیات بر ارزش افزوده و فروش صورتحساب در دوره صدور صورتحساب اصلاحی در محاسبات حدمجاز فروش لحاظ می شود.
تبصره ۳-اعتبار مالیاتی قابل پذیرش برای خریداران، اعتبار منعکس شده در سامانه مودیان بوده و چنانچه فروشنده صورتحسابی را با عدم رعایت حد مجاز فروش صادر نماید،حسب ماده(۶) قانون، اعتباری برای خریدار در سامانه مودیان لحاظ نخواهد شد.
تبصره ۴- در صورتحساب هایی که مبالغ آن به صورت نسیه می باشد، میزان فروش درمحاسبات حد مجاز فروش دوره ای که صورت حساب صادر شده تا تاریخی که پرداخت آن صورت نگرفته و به تایید طرفین نرسیده، منظور نخواهد شد.
ماده ۶-تخلف فروشنده در صدور صورت حساب الکترونیکی بیشتر از حد مجاز با درج مالیات و عوارض مالیات بر ارزش افزوده با توجه به عدم رعایت ماده(۶) قانون و مشخصات واقلام صورتحساب از مصادیق ماده­(۹) قانون می باشد.
احسان خاندوزی
وزیر امور اقتصادی و دارایی
محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.