حسابان وب

بهترین زمان برای درخواست بازنشستگی

0 1,519

حسابداراپ

به استناد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۹۲-۱۹۳ مورخ ۱۳۹۰/۵/۳ چنانچه بیمه شده ای تاآخراسفند اشتغال داشته وتاریخ بازنشستگی وبرقراری مستمری وی از ابتدای سال باشد مستمری او درسال بازنشستگی مشمول افزایش قرارنمی گیرد.

فینتو

بنابراین متقاضیانی که حائز شرایط بازنشستگی درپایان سال می باشند دقت نمایند که بطور مثال اگرتاریخ بازنشستگی و برقراری مستمری ۲۰ اسفند باشد مشمول افزایش مستمری سال بعد قرارمی گیرندوچنانچه تاریخ بازنشستگی ۲۹ اسفندوبرقراری مستمری بازنشستگی ازابتدای سال باشد مشمول افزایش مستمری قرارنمی گیرند.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.