حسابان وب

در چه شرایطی به عنوان مودی گروه دوم شغلی محسوب می شوید؟

0 432
آکادمی محسن قاسمی

 صاحبان مشاغل و حرفی که درآمد ابرازی (فروش کالا یا فروش توام کالا و ارائه خدمت) دو سال قبل آنها و یا آخرین درآمد قطعی شده آنها ( فروش کالا یا فروش توام کالا و ارائه خدمت) بیش از هجده میلیارد ریال و مساوی یا کمتر از مبلغ پنجاه و پنج میلیارد ریال باشد (مشروط به ابلاغ برگ قطعی حداکثر تا پایان دی ماه سال قبل به شخص مودی یا نماینده قانونی وی.) به عنوان گروه دوم شغلی تلقی خواهند شد.

فینتو

این گروه از مودیان از ابتدای سال ۱۴۰۰ مکلف به انجام تکالیف مقرر موضوع آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیاتها خواهند بود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.