به گزارش «نود اقتصادی» براساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به جز بانک‌های سپه و ملی که برای آنها زیان پیش‌بینی شده، ۶ بانک‌ دولتی و بانک مرکزی درمجموع در قالب مالیات، ۵۰ درصد سود ویژه و تقسیم سود به دولت ۳ هزار و ۲۳۳ میلیارد تومان کمک خواهند کرد که شامل ۱۰ میلیارد تومان تقسیم سود، ۲۱۴۸ میلیارد تومان سوده ویژه و ۱۰۷۴ میلیارد تومان نیز مالیات خواهد بود.