نرم افزارحسابداری صدگان

پرسش پاسخ بیمه ای درخصوص اشتغال بکار بازنشسته

0 2,467

حسابداراپ

 آیا کارگران بازنشسته می توانند در بخش خصوصی شاغل باشند؟

 به لحاظ اجرای مقررات قانون کار اشتغال بکار افراد بازنشسته سازمان تامین اجتماعی در واحدهای بخش خصوصی منع قانونی ندارد و در صورت بکارگیری آنان در کارگاههای مشمول قانون کار، این قبیل کارگران همانند سایر کارگران شاغل در آن واحد از کلیه حقوق و مزایای قانون کار از جمله بن کارگری و افزایشهای مزدی ناشی از مصوبات شورایعالی کار نیز برخوردار خواهند شد.
قبلا سازمان تامین اجتماعی باستناد بند ۱۵ ماده ۲ قانون تامین اجتماعی اشتغال بکار مجدد بازنشستگان را ممنوع و در صورت اشتغال حقوق بازنشستگان قطع و حق بیمه از کارفرما اخذ میشد.
این امر مورد اعتراض شدید بازنشستگان بعلت عدم تکافوی حقوق بازنشستگی و یا تخصص شغلی آنها قرار گرفت و با شکایت به مراجع مختلف و بویژه دیوان عدالت اداری تظلم خواهی می کردند تا اینکه با شرایطی و با محدودیتهایی اشتغال برخی از آنها با در نظر گرفتن شرایط برخی از آنها با در نظر گرفتن شرایط زیر پذیرفته شد .

پندار سیستم

آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره های ۹۰ و ۱۲۴۳ و همچنین بند ب ماده ۶۵ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی مستند این استدلال می باشد.
اما نه عملکرد سازمان تامین اجتماعی مطابق فوق بود و نه خواست بازنشستگان تامین شد .
نکته بسیار مهم در خصوص اشتغال بکار بازنشستگان تامین اجتماعی طبق رای عدالت اداری سازمان تامین اجتماعی دستورالعمل شماره ۲۱۱۰۶ مورخ ۱۳۸۸/۸/۶ را به شرح زیر اعلام نموده است:
با توجه به جلسه مورخ ۱۳۸۸/۷/۶ کمیته فنی ایجاد وحدت رویه و موارد مطرح شده در جلسه مذکور که به تایید نمایندگان معاونت فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی نیز رسیده است. بدینوسیله دستوالعمل شماره ۳ کمیته فنی ایجاد رویه شرح زیر جهت اجراء ابلاغ می گردد. در خصوص بازنشسته های مشمول تامین اجتماعی مقرر گردیدطبق رای دیوان عدالت اداری به شماره ۱۸۳۱ مورخ ۱۳۷۸/۹/۲۲ که بشرح زیز می باشد عمل گردد و در صورتیکه شاغل بازنشسته به شغلی که قبل از بازنشستگی در آن محل به آن شغل اشتغال داشته اشتغال یابد مشمول حق بیمه و در سایر موارد غیر مشمول تلقی می گردد.
محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.