حسابان وب

حسابداری سود و زیان حاصل ازتسعیر ارز صادرات 

0 512
آکادمی محسن قاسمی

 درخصوص فروشهای صادراتی که وجه آن به صورت ریالی دریافت میشوداگرطبق مستندات احرازگرددامرصادرات تحقق یافته ووجه حاصل ازصادرات طبق مدارک به ریال دریافت شده و درحسابهای مربوطه دردفاتر نیز به ریال ثبت شده تسعیر ارز دراین موارد موضوعیت نداشته و همچنین فارغ از ارزی یا ریالی بودن فروشهای صادراتی اعطای معافیت مالیاتی صادرات با رعایت کلیه مقررات قانونی امکان پذیراست.

فینتو

درخصوص فروشهای صادراتی که وجه ان بصورت ارزی دریافت میشود اگرصادرکنندگان در زمان انجام صادرات فروشها را با نرخ ارز مرجع یا مبادله ای ازجمله نرخ مندرج در پروانه صادرات در دفاتر ثبت کنند لیکن درتاریخ تسویه یا تاریخ ترازنامه از نرخ ارز توافقی نزدصرافی مورد تایید بانک مرکزی برای تسعیر ارز حاصله استفاده میکنند دراین حالت تفاوت نرخ ارز اعم از نرخ ارز مرجع یا نرخ مبادله ای با نرخ ارز توافقی نزدصرافی موردتایید بانک مرکزی درتاریخ انجام صادرات از نظر مالیاتی به عنوان فروش صادراتی تلقی و صرفا تفاوت نرخ ارز توافقی نزدصرافی بانک مرکزی در تاریخ اولیه وتاریخهای بعدی مبنای محاسبه سود یا زیان تسعیر ارز قرار میگیرد.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.