حسابان وب

پرسش پاسخ قانون کار درخصوص حق سنوات

0 627

حسابداراپ

 کارگرانی که کار را ترک می کنند از مزایای حق سنوات باید بهره مند شوند؟

فینتو

با استناد به آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شمارگان ۱۳۴۷,۱۳۴۸,۱۳۴۹ مورخ ۹۵/۱۲/۱۷ بند های ۴ و ۵ دستورالعمل شماره ۱۷ روابط کار ابطال و حکم شده است که به کارگرانی که ترک کار می کنند اعم از آنکه دارای قرارداد کار دائم یا قرارداد کار مدت موقت باشند، مزایای پایان کار  یا حق سنوات تعلق می گیرد.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.