انواع مالیات و برگه تشخیص تعریف و تفاوت مالیات

0 417

هوفر

۱- ماليات ابرازي : البته سودابرازي است كه ما در اظهارنامه عملكرد ابراز مي كنيم و بر اساس آن ۲۵% ماليات پرداخت مي نمائيم.

۲- ماليات تشخيصي :مالياتي است كه واحد مالياتي براساس رسيدگي به دفاتر بر آورد نموده و برگ تشخيص كشيده و به شركت جهت پرداخت يا اعتراض ارسال مي كند .
۳- ماليات قطعي : مالياتي است كه بعد از برگ تشخيص و عدم اعتراض ما يا اعتراض ما و رفتن به كميسيون كه احتمالا شايد مبلغي تقليل يابد قطعي شده و برگ قطعي صادر و طي مهلت بايد پرداخت يا ترتيب پرداخت آن داده شود .

حسابان وب

۴- ماليات تاديه شده : معني اين لغت يعني ماليات پرداخت شده
۵- ذخيره ماليات : مبلغي است كه بر اساس ماليات ابرازي محاسبه كرده و ذخيره مي گيريم در واقع ۲۵% سود جاري .
پيش پرداخت ماليات : وجوهي است كه بابت مالياتهاي تكليفي كه شركتها از ما كم مي كنند و يا وجوهي كه طي توافق و مذاكره قبل از قطعي شدن ماليات به دارائي پرداخت مي نمائيم .
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.