حسابان وب

۳ نکته مهم درخصوص نحوه اخذ چک تضمین تسهیلات توسط بانکها

0 1,641
آکادمی محسن قاسمی

دکتر یاسر مرادی
 درخصوص نحوه اخذ چک تضمین تسهیلات توسط بانکها بر اساس اصلاحات اخیر قانون چک ۳ نکته مهم رابدانید.

بانك مركزي طی نامه هاي متعدد، دريافت چك تضمین در تسهیلات و تعهدات از مشتريان را صرفا براي تسهیلات اعطايی براي طرح هاي تولیدي، تضمین ايفاي تعهدات ارزي، پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز و تضمین تسهیلات كاركنان مجاز دانسته كه البته حسب ضوابط اعتباري داخلی هر بانك ممكن است جهت مساعدت به برخی مشتريان كه داراي كسر وثايق و تضامین معتبر هستند، حسب درخواست خود آنها از اين طريق مساعدت هايی صورت پذيرد.
علی اي حال با توجه به الزامات قانون جديد چك از جمله لزوم ثبت، تايید و انتقال چك در سامانه صیاد، در مواردي كه حسب ضوابط ابلاغی دريافت چك تضمین توسط بانك مجاز شمرده می شود، توجه به نكات ذيل الزامی است:
۱ -مطابق دستورالعمل اجرايی ماده ۶ قانون چك، علت صدور چك در چك هاي صادره با مبالغ بیش از ده میلیارد ريال براي حساب هاي تجاري و بیش از يك میلیارد ريال براي اشخاص حقیقی داراي حساب غیرتجاري الزامی بوده و تصريح به تضمین بودن چك، مانع صدور اجرائیه بدون رسیدگی ماهوي موضوع ماده ۳۲ قانون چك(كه

فینتو

از مزاياي قانون جديد است)خواهد شد لذا براي حل اين مشكل باید چك هاي دريافتی با مبالغ كمتر از حدنصاب هاي فوق اخذ شود.
درغیر این صورت در صورت عدم بازپرداخت اقساط، می بايست براي پیگیري وصول مطالبات از ساير طرق قانونی از جمله طرح دعواي حقوقی (به خواسته ي مطالبه وجه چك) يا اجرائیه ثبتی، وجه چك را مطالبه كرد.
 ۲_ كلیه چكهاي صادره به عنوان تضمین در وجه بانك بايد به استناد ماده ۶ و ۳۱ مكرر قانون چك، داراي تاريخ مشخص بوده و توسط بانك در سامانه صیاد مورد تايید قرار بگیرد لذا فرض دريافت چك تضمین بدون تاريخ مانند سابق
منتفی است؛ بنابراين حسب برخی فاكتورها از جمله نوع جدول زمان بندي اقساط در پرونده و …… می توان چك تضمین را به تاريخ سررسید بدهی و در صورت وجود اقساط ماهانه، با جمع چند قسط به صورت فصلی يا ۶ ماهه با محاسبه خسارات متعلقه دريافت نمود.(تاريخ انقضاي ۳ ساله اعتبار چك براساس مصوبه اخیر مجلس حذف گرديد)
۳-ظهرنويسی چك توسط ثالث به منظور تضمین مضاعف، در قانون جديد چك منع نشده و كمافی السابق به قوت خود باقی است؛ به عبارت ديگر موضوع از ممنوعیت نص تبصره ۱ ماده ۲۱ مكرر خروج موضوعی دارد و و صرفاًظهرنويسی چك به منظور انتقال، سیستمی شده است.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.