حسابان وب

چگونه مالیات خود را محاسبه کنم؟

0 820

حسابداراپ

برای تفهیم بهتر نحوه محاسبه مالیات به مثال زیر دقت نمایید:

 پزشک جراحی در دو بیمارستان خصوصی و تامین اجتماعی بصورت قراردادی مشغول ارائه خدمت است. عصر روزهای   زوج نیز در مطب شخصی خود فعالیت می نماید. بنا به گفته ایشان، درآمد مجموع فعالیت­های فوق در سال ۱۳۹۹ حدود   پانصد و پنجاه میلیون تومان بوده است. دو بیمارستان فوق مبلغ چهل میلیون تومان را بابت  ۱۰ درصد مالیات ایشان  کسر  و رسید آن را تحویل دکتر داده­ اند. این پزشک همچنین، سال ۱۳۹۸ بصورت مقطوع سی میلیون تومان مالیات پرداخت  کرده­ است. لطفاً با لحاظ کردن آخرین مصوبات قانون مالیات­های مستقیم پاسخ دهید:

چه روش پرداخت مالیاتی را به ایشان پیشنهاد می­ کنید و چرا؟
الف- ارائه اظهارنامه

ب- استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ مالیات­های مستقیم.

 پاسخ:

 با عنایت به این مهم که ارائه اظهارنامه مستندات درآمد و هزینه می طلبد و همچنین کسر ۱۰ درصد مالیات عملکرد این پزشک توسط دو بیمارستان بصورت علی الحساب است، و از سوی دیگر درآمد ایشان زیر یک میلیارد و ششصد و بیست میلیون تومان سالیانه است و سال ۹۸ پرداخت مالیات مقطوع برابر ۳۰ میلیون تومان دارد؛ بهترین روش برای پرداخت مالیات سال ۱۳۹۹ با توجه به مهلت باقی مانده، استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ مالیات­های مستقیم است.

 -بگذارید ببینیم بر اساس تبصره ماده ۱۰۰ مالیات­های مستقیم، پزشک فوق چگونه و چقدر مالیات باید برای تسویه حساب سال ۱۳۹۹ پرداخت نماید؟

  به جدول زیر توجه کنید:

محل تبلیغ شما

سال ۹۹

 مالیات قطعی سال  ۹۸

بدون افزایش

از ۰ تومان    تا    ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۴%

از   ۳,۰۰۰,۰۰۱  تا   ۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۸%

از   ۶,۰۰۰,۰۰۱   تا   ۱۲,۰۰۰,۰۰۰

۱۲%

صاحبان مشاغل با مالیات قطعی بیش از ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

 از آن جا که ایشان  مالیات مقطوعی که سال ۹۸ پرداخت نموده، ۳۰ میلیون تومان است، با اضافه نمودن ۱۲ درصد به مالیات سال ۹۸، یعنی ۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان، برای سال ۱۳۹۹ باید مالیات مقطوع برابر ۳۳,۶۰۰,۰۰۰ ریال پرداخت نماید.

اما این جا یک نکته قانونی و مهم دیگر هم وجود دارد: برای ایشان از طریق دو بیمارستان محل خدمت بصورت علی الحساب ۱۰ درصد مالیات، برابر ۴۰ میلیون تومان پرداخت شده­است. بر اساس  دستورالعمل  بند ۱۴ تبصره ماده ۱۰۰ که اشعار می دارد:

« میزان مالیات مقطوع پزشکانی که در عملکرد سال ۱۳۹۹ مشمول حکم بند ح تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ بوده اند معادل مالیات تعیین شده به شرح بند ۲ این دستورالعمل یا مالیات مکسوره آنها هر کدام که بیشتر باشد تعیین می شود.»

این همکار محترم با استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ ، می بایست ۳۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان پرداخت می نمود اما چون ۱۰ درصد مالیاتی که دو بیمارستان از عملکرد ایشان به سازمان مالیاتی پرداخته ۴۰ میلیون تومان بوده، اساس دریافتی سازمان امور مالیاتی عدد بیشتر است و لذا همکار ما برای سال ۱۳۹۹ خود نباید پرداخت دیگری داشته باشد و همان ۴۰ میلیون برای ایشان به عنوان مالیاتی پرداختی سال ۱۳۹۹ پذیرفته می شود.

اگر مالیات مقطوع ایشان بر فرض از عدد ۳۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان به عدد ۴۲ میلیون می رسید، چون این عدد بیشتر است، بر اساس این ابلاغیه باید دو میلیون دیگر مازاد بر آن ده درصدی که بیمارستان ها پرداخت کردند هم می پرداخت.

نکته۱ : افرادی که مالیات آن ها در سال ۹۸ مقطوع نشده در صورت داشتن برگ تشخیص و قبول مبلغ آن توسط مودی می توانند از مزایای تبصره ماده ۱۰۰ استفاده و مالیات خود را قطعی کنند.

نکته ۲: افرادی که در سال ۹۹ مشغول  ارائه خدمت شده اند یا تا کنون پرونده مالیاتی تشکیل نداده اند نمی توانند از تبصره ماده ۱۰۰ استفاده کنند. این عزیزان باید از روش ارائه اظهارنامه و قطعی کردن مالیات خود برای امسال استفاده کرده و برای سال های بعد به شرط داشتن شرایط از تبصره ماده ۱۰۰ بهره مند شوند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.