حسابان وب

نامه شماره ۱۲/۱۳۴/۱۷۰۶ مورخ ۱۴۰۰/۲/۹(سازمانهای معاف از مالیات ارزش افزوده)

0 1,537
آکادمی محسن قاسمی

 کلیه سازمان‌هایی که براساس مصوبه هیات وزیران یا تصویب وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی درآمدی را بعنوان عوارض اخذ می نمایند ، به استناد بند ج از تبصره ماده ۱۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده ، جز سازمانهای معاف تلقی می شوند.

فینتو

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.