نرم افزارحسابداری صدگان

در رعایت ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی(موضوع قراردادهای پیمانکاری)

0 1,654

حسابداراپ

محبوب یاقوتی – کارشناس رسمی دادگستری
۱- قرارداد به محض انعقاد و با نامه کارفرما به شعبه تأمین اجتماعی محل اجرای پروژه تحویل و نسبت به دریافت کد کارگاهی اقدام گردد.

۲- پرسنل شاغل در پروژه بدواً در شعبه تأمین اجتماعی ثبت نام و شماره بیمه فعال گردد.
۳- صورت دستمزد پرسنل شاغل با رعایت ماده ۲۸ تنظیم و در مهلت قانونی ماده ۳۹ به شعبه تحویل گردد.
۴- در صورت انعقاد قرارداد دست دوم (پیمانکار فرعی) لازم است در متن قرارداد به قرارداد اصلی اشاره شود و نسخه ای از قرارداد دست دوم (پیمانکار فرعی) به شعبه تأمین اجتماعی ارسال گردد.
۵- نظر به صراحت ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی و ماده ۱۳ قانون کار کنترل پرداخت حقوق و مزایای پرسنل پیمانکار فرعی ، رعایت شرایط حفاظت ایمنی ، بیمه مسئولیت مدنی ، ارسال لیست و پرداخت حق بیمه و کسر ۵% و تعهد پرداخت آخرین قسط تا ارائه مفاصا حساب از وظایف واگذارنده می باشد.
۶- از آنجا که قرارداد تا پایان مدت ذکر شده فعال می باشد لذا در صورت تمدید آن مراتب بلافاصله  به منظور فعال نمودن و ارسال لیست کتباً به شعبه مربوطه تحویل گردد.
۷- پس از خاتمه قرارداد در مهلت قانونی مقرر نسبت به دریافت خلاصه عملکرد از کارفرما اقدام شود.

پندار سیستم

۸- نشانی ذکر شده پیمانکار در قرارداد و اعلام آخرین تغییرات روزنامه رسمی از نظر ابلاغ مرسوله های تأمین اجتماعی از نکات بسیار مهمی است که لازم است به دقت رعایت شود.
۹- در صورت تغییر نشانی قانونی مراتب کتباً با تصویر روزنامه رسمی به شعبه تأمین اجتماعی از طریق پست سفارشی و یا دستی به شعبه و ثبت در دبیرخانه شود.
۱۰- در صورت بروز حادثه حداکثر ظرف ۳ روز اداری  فرم برگ حادثه تنظیم و مراتب به اداره کار و تأمین اجتماعی اعلام گردد.
۱۱- از ثبت و پرداخت حق بیمه کارکنان پیمانکار دست دوم در لیست های ارسالی پیمانکار اصلی جداً خودداری شود.
۱۲- در صورتیکه ظرف یکسال از خاتمه قرارداد اقدامی از طرف پیمانکار برای دریافت مفاصا حساب صورت نگیرد صندوق تأمین اجتماعی به استناد تبصره الحاقی به ماده ۳۸ قانون رأساً و براساس اطلاعات قرارداد حق بیمه محاسبه و مطالبه خواهد نمود.
۱۳- مهلت اعتراض به صورت حساب برآوردی صندوق تأمین اجتماعی به استناد ماده ۴۲ قانون حداکثر ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ اعلام بدهی می باشد لذا در مهلت مقرر به اعلام بدهی کتباً در دو نسخه اعتراض و در دبیرخانه شعبه ثبت گردد.
محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.