حسابان وب

پرسش پاسخ قانون کار درخصوص اشتغال کارگر اعاده بکار شده

0 623
محل تبلیغ شما

چنانچه در رأی قطعی مراجع حل اختلاف کارفرما مکلف به اعاده کارگر به کار باشد آیا کارفرما می‌تواند اجرای حکم را موکول به شرایطی و بطور مثال اشتغال کارگر در شغلی بجز شغلی که قبل از اخراج در آن شاغل بوده بنماید؟

پندار سیستم

پس از صدور حکم قطعی مراجع حل اختلاف مبنی بر اعاده به کار کارگر، کارفرمای مربوط مستند به ماده ۱۸۰ قانون کار بدون هیچگونه تغییری در شرایط قبلی کار کارگر و بدون هیچ شرطی مکلف به اجرای بموقع رأی صادره بوده و امتناع از ارجاع به كار و پرداخت حق السعی کارگر به منزله تعليق غيرقانونی قرارداد کار خواهد بود.
بدیهی است در این حالت، با عنایت به ماده ۲۹ قانون کار، کارفرما مكلف به پرداخت خسارت ناشی از تعلیق (پرداخت كليه حق السعی مربوط به مدت مزبور) به کارگر بوده و در صورت استنكاف، هیأت حل اختلاف مستند به ماده مزبور مجاز به اصدار رأی در این باره خواهد بود.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.