نرم افزارحسابداری صدگان

پرسش پاسخ قانون کار درخصوص قرارداد دائمی کارگران

0 777

حسابداراپ

چه کارگرانی دائمی تلقی می شوند؟

۱- کارگرانی که قرارداد کار آنان دائمی باشد.

پندار سیستم

۲-  کارگرانی که از بدو استخدام بدون قرارداد مشغول به کار شده اند و ماهیت کار آنان نیز مستمر می باشد.
۳-  کارگرانی که در بدو استخدام  قرارداد داشتند ولی بیش از یک دوره بدون قرارداد به کار ادامه داده اند. (به شرط  مستمر بدون ماهیت کار)
۴- کارگرانی که به کارهایی با ماهیت مستمر اشتغال دارند و در قرارداد کار آنان مدتی ذکر نشده و یا اینکه تاریخ شروع مشخص باشد اما به تاریخ پایان اشاره ای نشده باشد.
محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.