شرایط جمعه کاری

0 426

هوفر

بموجب ماده ۶۲ قانون کار روز جمعه، روز تعطيل هفتگي كارگران با استفاده از مزد ميباشد.

لیکن در تبصره۱- این ماده آمده است:

لیام

در امور مربوط به خدمات عمومي نظير آب ، برق ، اتوبوسراني و يا در كارگاههائي كه حسب نوع يا ضرورت كار و يا توافق طرفين به طور مستمر روز ديگري براي تعطيل شود همان روز در حكم روز تعطيل هفتگي خواهد بود. و به هر حال تعطيل يك روز معين در هفته اجباري است . كارگراني كه به هر عنوان به اين ترتيب روزهاي جمعه كار مي كنند در مقابل عدم استفاده از تعطيل روز جمعه۴۰% اضافه بر مزد دريافت خواهند كرد.

لذا خواهیم داشت:

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.