نرم افزارحسابداری صدگان

دادنامه شماره ۱۱۷۰ مورخ ۹۹/۹/۲۹(الزام به اصلاح صندوق بیمه‌ای از صندوق بازنشستگی کشوری به تأمین اجتماعی)

0 1,013

حسابداراپ

دادخواست اشخاص به خواسته الزام به اصلاح صندوق بیمه‌ای از صندوق بازنشستگی کشوری به تأمین اجتماعی، در حد قابل رسیدگی بودن شکایت بدون نیاز به طرح دعوا به طرفیت صندوق بازنشستگی کشوری، صحیح و منطبق با مقررات است.

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۹/۲۹     شماره دادنامه: ۱۱۷۰    شماره پرونده : ۹۸۰۴۲۱۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام‌کننده تعارض : آقای مهدی فرج پور

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار : در خصوص دادخواست  اشخاص به خواسته الزام به اصلاح صندوق بیمه‌ای از صندوق بازنشستگی کشوری به تأمین اجتماعی، شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوت صادر کرده‌اند.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۴۸ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۴۴۰۰۷۶۳ با موضوع دادخواست اقای اصغر عبدالرزاقی به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی و به خواسته اصلاح صندوق بیمه‌ای به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۴۴۰۱۶۹۶ ـ ۱۳۹۶/۶/۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

پندار سیستم

در خصوص دادخواست شاکی به طرفیت خوانده و به خواسته اصلاح صندوق بیمه‌ای از بازنشستگی کشوری به تأمین اجتماعی، از توجه به رونوشت مدارک شاکی و اینکه از مورخ ۱۳۸۹/۷/۱ به صورت پیمانی با خوانده همکاری داشته ولی کسور قانونی به صندوق بازنشستگی کشوری واریز شده است، لایحه دفاعیه خوانده مبنی بر اطلاع شاکی از این اقدام با توجه به درج موضوع در احکام کارگزینی، اینکه وفق ماده ۱۰۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ کارمندان پیمانی دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون تأمین اجتماعی می‌باشند و شاکی هیچ درخواستی برای تغییر صندوق بیمه‌ای نداشته است لذا با احراز تخلف خوانده در عدم اجرای تکلیف قانونی، دعوای شاکی را وارد دانسته و به استناد مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و تغییر صندوق بیمه‌ای شاکی از بازنشستگی کشوری به تأمین اجتماعی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف ۲۰ روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۰۲۳۱ـ ۱۳۹۷/۱/۱۸ شعبه ۲۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ب: شعبه ۴۱ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۵۷۵۰۱۹۶۰ با موضوع دادخـواست آقای مهدی فـرج پور بـه طرفیت اداره کل آمـوزش و پرورش استـان آذربایجان شرقی و بـه خواسته اصلاح صندوق بیمه و بازنشستگی از صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق تأمین اجتماعی به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۷۵۰۳۳۴۶ ـ ۱۳۹۷/۱۲/۱ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

  با بررسی اوراق و محتویات موجود در پرونده و با توجه به توضیحات مکتوب طرف شکایت به شرح لایحه دفاعیه ملاحظه می‌گردد اقدامات و تصمیمات طرف شکایت بر اساس قوانین، مقررات و موازین اداری بوده است. شاکی هم ایراد و دلیل موجهی که ثابت کند از قوانین و مقررات تخلف شده است را ارائه ننموده بنابراین شکایت با کیفیت مطروحه قابل اجابت نبوده و فاقد مبنای قانونی است لذا این شعبه مستند به مواد ۱۰ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان حکم به رد شکایت را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

در اثر تجدیدنظر از رأی مذکور شعبه ۲۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۲۳۰۲ـ ۱۳۹۸/۶/۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

  با توجه به صراحت ماده ۱۰۲ قانون مدیریت خدمات کشوری که کارمندان پیمانی دستگاه‌های اجرایی را از لحاظ برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی نظیر بازنشستگی، کارافتادگی، فوت و بیکاری، درمان مشمول قانون تأمین اجتماعی دانسته و تغییر صندوق بازنشستگی شاکی از حیث آثار توجه به صندوق تأمین اجتماعی و بازنشستگی کشوری دارد که در مانحن فیه طرف شکایت واقع نشده‌اند، لذا در اجرای رأی شماره ۶۳۶ ـ ۱۳۹۷/۹/۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و قرار رد شکایت شاکی صادر می‌گردد. این رأی قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

الف ـ تعارض به اتفاق آرا محرز است.

ب ـ نظر به اینکه شاکیان طبق ماده ۱۰۱ قانون مدیریت خدمات کشوری تقاضای پرداخت حق بیمه به صندوق تأمین اجتماعی را دارند و الزام دستگاه متبوع خود مبنی بر پرداخت حق بیمه به صندوق تأمین اجتماعی به عنوان صندوق بیمه‌ای که طبق ماده قانونی مذکور برای کارکنان قراردادی و پیمانی پیش‌بینی شده است را مطرح کرده‌اند و موضوع کاملاً مربوط به تکالیف دستگاه متبوع مستخدم است و الزام یا تکلیفی در این خصوص برای صندوق بازنشستگی کشوری وجـود ندارد، بنابراین منوط شدن رسیدگی بـه دعوا بـه طرح شکایت از صندوق بازنشستگی کشوری فاقد توجیه حقوقی و قانونی است و رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۰۲۳۱ـ ۱۳۹۷/۱/۱۸ شعبه ۲۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که در تأیید رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۴۴۰۱۶۹۶ ـ ۱۳۹۶/۶/۶ شعبه ۴۸ بدوی دیوان عدالت اداری صادر شده، در حد قابل رسیدگی بودن شکایت بدون نیاز به طرح دعوا به طرفیت صندوق بازنشستگی کشوری، صحیح و منطبق با مقررات است.

این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.