انتشار دو نشریه مرتبط با اجاره برای نظرخواهی عمومی

0 327

هوفر

هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی (IPSASB) به تازگی پیش نویس پیشنهادی ۷۵ (ED 75) را برای اظهارنظر منتشر کرد.

هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی (IPSASB) به تازگی پیش نویس پیشنهادی ۷۵ (ED 75)  با عنوان اجاره ها و درخواست اطلاعات، اجاره های امتیازی و سایر ترتیبات مشابه اجاره ها را برای اظهارنظر منتشر کرد. فرصت ارسال نظرات ذینفعان در مورد پیش نویس پیشنهادی ۷۵ و درخواست اطلاعات تا ۱۷ می ۲۰۲۱ تعیین شده است.
پیش نویس پیشنهادی ۷۵ برای حسابداری اجاره در بخش عمومی مدلی همسو با استاندارد بین المللی گزارشگری مالی ۱۶ (IFRS 16) با عنوان «قراردادهای اجاره» پیشنهاد می کند. برای مستاجر، مانند پیشنهادهای قبلی هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی در پیش نویس پیشنهادی ۶۴ (ED 64)، پیش نویس پیشنهادی ۷۵ یک مدل حق استفاده را پیشنهاد می کند که جایگزین ریسکها و مزایای ناشی از مدل مالکیت در استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی ۱۳ (IPSAS 13)  با عنوان «اجاره» می شود. برای اجاره دهندگان، پیش نویس پیشنهادی ۷۵ در پاسخ به نظرات پیش نویس پیشنهادی ۶۴ و تجربه عملی اجرای  استاندارد بین المللی گزارشگری مالی ۱۶، پیشنهاد می کند که ریسکها و مزایای ناشی از مدل مالکیت در  استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی ۱۳ را انتقال دهد.
درخواست اطلاعات که در کنار پیش نویس پیشنهادی ۷۵ منتشر شده است، اطلاعات بیشتری درباره هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی در مورد موضوعاتی که باید در حسابداری اجاره های واگذارشده و سایر ترتیبات مشابه اجاره هایی که در بخش عمومی بسیار رایج است، درنظر گرفته شود، ارائه می دهد. سپس به هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی اجازه می دهد ماهیت و میزان رهنمودهای اضافی مورد نیاز در فاز دوم پروژه اجاره ها را تعیین کند.
مهلت ارسال نظرات تا ۱۷ مه ۲۰۲۱ تعیین شده است.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.