دادنامه ۱۲۱۵مورخ ۹۹/۱۰/۶ (عدم امکان محرومیت از بیمه بیکاری کارگران اخراجی)

0 359

هوفر

دیوان عدالت اداری که چندی پیش بخشنامه سازمان تامین اجتماعی را درخصوص عدم بهره مندی کارگران اخراجی از بیمه بیکاری ابطال کرده بود،

این بار بخشنامه وزارت کار هم ابطال نمود تا دیگر کمیته های دونفره بیمه بیکاری( که متشکل از نماینده وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی هستند ) نتوانند کارگران اخراجی را از بیمه بیکاری محروم کنند .
تا پیش از این، سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار کارگرانی را که بدلیل قصور در انجام وظایف محوله و یا نقض آیین نامه های انضباطی کارگاه اخراج می شدند،  مستحق دریافت مقرری بیمه بیکاری نمی دانستند .

رأی هیأت عمومی

بر اساس ماده ۴ قانون بیمه بیکاری و ماده ۸ آیین نامه اجرایی این قانون، مرجع تشخیص و احراز ارادی یا غیرارادی بودن بیکاری، واحد کار و امور اجتماعی ( اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی) محل است و بر مبنای رأی شماره ۱۰۱۹-۷؍۳؍۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تلقّی فسخ قرارداد کار از سوی کارفرما به دلیل قصور کارگر در انجام وظایف محوله و یا نقض آیین نامه های انضباطی کارگاه به عنوان مصداقی از ترک ارادی خدمت، مغایر با حکم مقرر در ماده ۲ قانون بیمه بیکاری اعلام شده است.

بنا بر مراتب فوق، مفاد نامه شماره ۲۰۱۱۴۵-۱۶؍۲؍۱۳۹۳ مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که بر اساس آن مراجع ذیصلاح موضوع ماده ۲۷ قانون کار شامل هیأت های تشخیص و حل اختلاف با موافقت شورای اسلامی کار و انجمن های صنفی، به عنوان مرجع احراز قصور و بی نظمی و مصادیق تعیین و موارد فوق به عنوان مصادیق ترک خدمت ارادی تلقّی شده اند، با احکام مقرر در مواد ۲ و ۴ قانون بیمه بیکاری و ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون مذکور مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.