نرم افزارحسابداری صدگان

حسابداری تسهیلات مالی دریافتی و روشهای ثبت آن در دفاتر

0 3,506

حسابداراپ

دو روش جهت ثبت وام دریافتی وجود دارد:

۱) روش خالص:

موقع دریافت وام بانک بدهکار و تسهیلات مالی بستانکار می شود

زمان پرداخت قسط وام تسهیلات مالی بدهکار و هزینه بهره بدهکار و بانک بستانکار می شود

۲) روش ناخالص:
موقع دریافت وام بانک بدهکار و بهره تحقق نیافته (یا بهره سنوات آتی) بدهکار و تسهیلات مالی بستانکارمیشود
موقع پرداخت قسط وام تسهیلات مالی بدهکار و هزینه بهره بدهکار و بهره تحقق نیافته بستانکار و بانک بستانکارمیشود
طبق اصول حسابداری بدهی ها باید به ارزش فعلی ثبت و گزارش شوند و هر دو روش درسته، در روش ناخالص بهره تحقق نیافته کاهنده تسهیلات مالی است و در معین تسهیلات مالی با ماهیت بدهکار تعریف می شود تا از تسهیلات مالی کسر شود و تسهیلات به ارزش فعلی ثبت و گزارش می شودکه بهترین روش هم روش خالص برای ثبت تسهیلات دریافتی است.
اگر تسهیلات دریافتی بلند مدت باشه آن قسمت از اقساطی که مربوط به دوره جاری و سال آتی باشه به حساب حصه جاری تسهیلات مالی بلند مدت(در گروه بدهی های جاری و در معین تسهیلات مالی) انتقال می دهیم و همچنین اگر روش ناخالص باشد بهره تحقق نیافته را هم از معین تسهیلات مالی بلند مدت به تسهیلات مالی انتقال می دهیم:
تسهیلات مالی بلند مدت (معینش وام پرداختنی…) بدهکار و بهره تحقق نیافته(در معین تسهیلات مالی در گروه بدهی های جاری) بدهکار و حصه جاری تسهیلات بلند مدت(در معین تسهیلات مالی) بستانکار و بهره تحقق نیافته(در معین تسهیلات مالی بلند مدت) بستانکار میشود
سرفصل وام دریافتی:
بلند مدت:
بدهی های غیرجاری -> تسهیلات مالی بلند مدت -> وام های پرداختنی بلند مدت -> وام بانک

پندار سیستم

کوتاه مدت:
بدهی های جاری -> تسهیلات مالی -> وام های پرداختنی کوتاه مدت -> وام بانک …
(ماهیت: بستانکار)
سرفصل بهره تحقق نیافته یا بهره سنوات آتی:
بلند مدت:
بدهی های غیرجاری -> تسهیلات مالی بلند مدت -> بهره تحقق نیافت -> بهره تحقق نیافته وام بانک …
کوتاه مدت:
بدهی های جاری -> تسهیلات مالی -> بهره تحقق نیافت -> بهره تحقق نیافته وام بانک
(ماهیت: بدهکار)
سرفصل حصه جاری تسهیلات مالی بلند مدت:
بدهی های جاری -> تسهیلات مالی -> حصه جاری تسهیلات مالی بلند مدت -> حصه جاری وام بانک
(ماهیت: بستانکار)
سرفصل هزینه بهره:
درآمد ها و هزینه ها غیر عملیاتی -> هزینه های مالی -> هزینه بهره -> هزینه بهره وام بانک … (البته تفصیلی نیاز نیست)
(ماهیت: بدهکار)
محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.