حسابان وب

بخشنامه ۱۷۹۴۲۴ مورخ ۹۹/۱۰/۳ (مصوبه الحاق تبصره به ماده ١٣٢ آيين دادرسي كار)

0 1,126

حسابداراپ

 بر اساس این مصوبه«در مواقع بحرانی نظیر شیوع بیماریهای واگیردار كه امكان تشكیل جلسات به صورت حضوری وجود ندارد با تأیید كمیسیون كارگری كه با حضور نمایندگان تشكلهای كارگری و كارفرمایی استان مربوطه تشكیل میگردد و تأیید اداره كل روابط كار و جبران خدمت و درخواست خواهان در مرحله ارائه درخواست، هیأتهای تشخیص و حل اختلاف كار مجاز هستند تا جلسات رسیدگی خود را به صورت برخط و از طریق ویدئو كنفرانس برگزار نمایند.

محل تبلیغ شما

در این صورت باید متن صورتجلسه در لحظه توسط رئیس جلسه تهیه و در انتهای جلسه رسیدگی از طریق سامانه جامع روابط كار به رؤیت و تأیید طرفین و اعضاء هیأت كه در جلسه برخط حضور دارند برسد. تأیید متن صورتجلسه صرفاً در پایان همان جلسه از صفحه شخصی (كار پوشه اختصاصی) به منزله تأیید مفاد صورتجلسه است و نیازی به تنظیم صورتجلسه مكتوب و امضای ذیل آن نیست.»
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.