حسابان وب

اعتراض به رای هیات بدوی تشخیص مطالبات

0 2,558
محل تبلیغ شما

شرایط اعتراض به رأی‌ هیأت‌ بدوی‌ جهت‌ رسیدگی‌ در هیأت‌ تجدیدنظر تشخیص‌ مطالبات‌ سازمان تامین اجتماعی به شرح ذیل می باشد.

وفق ماده ۸ آیین‌نامه‌ هیأت‌های‌ تشخیص‌ مطالبات‌ مصوب‌ ۲۴/۵/۱۳۷۳شورای‌عالی‌ تأمین‌ اجتماعی‌ که اشعار می دارد :

ماده‌ ۸- نحوه‌ تسلیم‌ اعتراض‌ کارفرمایان‌ و سازمان‌ به‌ رأی‌ هیأت‌ بدوی‌ جهت‌ رسیدگی‌ در هیأت‌ تجدیدنظر به‌ شرح‌ زیر خواهد بود:

۱- پس‌ از ابلاغ‌ رأی‌ هیأت‌ بدوی‌ در صورتی‌ که‌ مورد مطالبه‌ بیش‌ از ۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال‌ بوده‌ و کارفرما، سازمان‌ و یا هر دو به‌ میزان‌ مورد مطالبه‌ معترض‌ باشند بایستی‌ ظرف‌ ۲۰ روز از تاریخ‌ ابلاغ‌ رأی‌، فرم‌ اعتراض‌ به‌ رأی‌ هیأت‌ بدوی‌» (فرم‌ شماره‌ ۲ ضمیمه‌) را تکمیل‌ و به‌ واحد ابلاغ‌ کننده‌ رأی‌ تسلیم‌ نمایند. (به موجب بخشنامه ۱/۹ جدید درآمد منتفی است و صرفاً تکمیل قسمت الف و ب فرم شماره ۲ انجام می‌شود)

پندار سیستم

۲- در صورتی‌ که‌ اعتراض‌ به‌ رأی‌ هیأی‌ بدوی‌ از سوی‌ کارفرما صورت‌ گرفته‌ باشد کارفرما بایستی‌۱۲.۰۰۰ ریال‌ بابت‌ “هزینه‌ رسیدگی‌” در هیأت‌ تجدیدنظر به‌ واحد اجرائی‌ پرداخته‌ و رسید آن‌ را همراه‌ با تکمیل‌ قسمت‌ الف‌ و ب‌ فرم‌ شماره‌ ۲ به‌ واحد مزبور تسلیم‌ نماید.

۳- در صورتی‌ که‌ اعتراض‌ به‌ رأی‌ هیأت‌ بدوی‌ از سوی‌ سازمان‌ صورت‌ گیرد سازمان‌ مکلف‌ است‌ دلایل‌ خود را مشروحاً در قسمت‌ ب‌ فرم‌ شماره‌ ۲ ذکر و قسمت‌ الف‌ فرم‌ را نیز تکمیل‌ نماید. سازمان‌ مکلف‌ است‌ با دعوت‌ از کارفرما نسبت‌ به‌ طرح‌ اعتراض‌ سازمان‌ در هیأت‌ تجدیدنظر اقدام‌ نماید.

۴- در صورتی‌ که‌ هم‌ کارفرما و هم‌ سازمان‌ به‌ رأی‌ هیأت‌ بدوی‌ معترض‌ باشند هر یک‌ فرم‌ شماره‌ ۲ را جداگانه‌ تکمیل‌ خواهند نمود.

۵- تاریخ‌ اعتراض‌ کارفرما و یا سازمان‌، تاریخ‌ ثبت‌ فرم‌ اعتراض‌ به‌ رأی‌ هیأت‌ بدوی‌» در سازمان‌ با رعایت‌ تبصره‌ ماده‌ ۱ خواهد بود.

۶- تاریخ‌ ابلاغ‌ رأی‌ به‌ سازمان‌ همان‌ تاریخ‌ صدور فرم‌ اعلام‌ رأی‌ هیأت‌ بدوی‌ خواهد بود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.