نرم افزارحسابداری صدگان

نکته ای مهم از تسعیر ارز

0 3,374

حسابداراپ

تفاوت های تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی شرکت های دولتی باید در اجرای مفاد ماده ۱۳۶ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب شهریور ماه ۱۳۶۶، به حساب اندوخته تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی منظور و در صورت بستانکار بودن مانده آن، در سر فصل حقوق صاحبان سرمایه طبقه بندی می شود.

پندار سیستم

چنانچه در پایان دوره مالی، مانده حساب اندوخته مزبور بدهکار باشد، این مبلغ به سود و زیان همان دوره منظور می شود. همچنین خالص تفاوت های تسعیری که به ترتیب فوق موجب تغییر اندوخته تسعیر طی دوره گردیده است باید پس از کسر مبلغ شناسایی شده در سود و زیان دوره جاری، در صورت سود و زیان جامع دوره منعکس شود.
محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.